สันนาเม็ง สะอาด สะดวก ปลอดภัย
โปร่งใส พร้อมใจบริการ

โทร 0-5303-8140 แฟกซ์ 0-5303-8139

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศพิธีปิดการอบรมฝึกหลักสูตร นวัตกรรมปูนปั้นล้านนาเพื่องานประดับเบื้องต้น

กิจกรรมตามโครงการบวรประสานมิตรจิตอาสาพัฒนาวัด

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และโครงการสืบสานฮีตฮอยร้อยดวงใจผู้สูงอายุ

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็งแทนตำแหน่งว่าง (เขต 2) ณ ห้องกาสะลอง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Line meeting

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ Q&A

ดูทั้งหมด