สันนาเม็ง สะอาด สะดวก ปลอดภัย
โปร่งใส พร้อมใจบริการ

โทร 0-5303-8140 แฟกซ์ 0-5303-8139

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกอย่างได้พร้อมแล้ว พิธีเปิดอาคารต่างๆในเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

รับสิทธิ์ "ผ้าอ้อม"

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น เพื่อวางแผนสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ สู่ ''องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปลอดบุหรี่”

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็งย้ายมาอาคารใหม่

กิจกรรมคลินิกชุมชนเคลื่อนที่

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการบริโภค พืช ผัก ผลไม้ที่อาจมีสารเคมีตกค้าง ประจำปี 2565

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ Q&A

ดูทั้งหมด