วิสัยทัศน์ พันธกิจ Vision


วิสัยทัศน์ (Vision)
" บริหารจัดการดี ประชาชนมีความสุข "


พันธกิจ (Mission)
          พันธกิจที่ 1 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
          พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมให้ตำบลสันนาเม็งเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม
          พันธกิจที่ 3 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          พันธกิจที่ 6 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม แระเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั่งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
          พันธกิจที่ 8 ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล
          พันธกิจที่ 9 เพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกด้าน