ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategic
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
การส่งเสริมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใรการบริหารจัดการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครสร้างพื้นฐานและผังเมือง
- พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน
ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพานและระบบระบายน้ำ
พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
-
สร้างและปรับปรุงระบบประปา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
- การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การส่งเสริมการเรียนรู้
การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
การกีฬาและนันทนาการ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและโอกาสทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
- ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตแระเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น