งานทะเบียนราษฏร Registration


ยินดีต้อนรับ

สู่การให้บริการสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

                         
งานทะเบียนราษฎร
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรายการบุคคลเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในทางกฏหมาย
 

การขอสำเนาทะเบียนบ้าน

บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างรวมถึงเรือหรือแพที่จอดประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งใช้อยู่อาศัยจะต้องขอเลขที่ประจำบ้านและทะเบียนบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ
 

กรณีมีบ้านเลขที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับสำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

กรณีสำเนาทะเบียนบ้านสูญหายหรือถูกทำลาย

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 20 บาท

กรณีสำเนาทะเบียนบ้านชำรุดในสาระสำคัญ

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ชำรุด
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 20 บาท

การแจ้งเกิด

เมื่อมีการแจ้งเกิดเจ้าหน้าที่จะออกสูติบัตรหรือใบเกิดให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อราชการของเด็ก สูติบัตรจะแสดงรายการของเด็ก เช่น ชื่อตัว-ชื่อสกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด บิดามารดา สูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญจึงควรเก็บรักษาเป็นอย่างดี
 

การแจ้งเกิดกรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในท้องที่สำนักทะเบียน

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด)
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบพิมพ์ ท.ร. 1/1 (โรงพยาบาลที่เด็กเกิดออกให้)
 4. บัตรประจำตัวของบิดามารดา (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ที่เด็กเกิด
ข้อควรทราบ : แจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด หากเกินกำหนดมีโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งตาย

การแจ้งตายกรณีปกติทั่วไป

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
  • คนตายในบ้านหรือสถานพยาบาลให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
  • คนตายในบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
  • คนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. 4/1 กรณีคนตายในสถานพยาบาล
 4. หลักฐานของผู้ตาย (ถ้ามี)

การแจ้งตายโดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ หรือตายโดยผิดธรรมชาติ

 (อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นฆ่าหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)
หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
  • คนตายในบ้านให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
  • คนตายในบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
  • คนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. หลักฐานการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสถาบันนิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายแล้วแต่กรณี
 4. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
 5. หลักฐานของผู้ตาย (ถ้ามี)
ข้อควรทราบ : แจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ หากเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 

การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตาย)
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. มรณบัตร

การแจ้งย้ายออก

การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
ข้อควรทราบ
กรณีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถ้าย้ายออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้บัตรประจำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้านที่อยู่ ใช้บัตรประจำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากสำนักงานกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
 

การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตเดียวกัน

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
 2. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
 3. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง

ทะเบียนบ้านกลาง คือทะเบียนสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่สามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามปกติทั่วไป สาเหตุอาจเกิดจากไม่มีทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า ทำให้ต้องย้ายหรือเพิ่มชื่อบุคคลนั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง เนื่องจากทะเบียนบ้านกลางมิใช่ทะเบียนบ้านจึงไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือติดต่อราชการต่างๆได้เหมือนทะเบียนบ้าน หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ให้ถูกต้อง
หลักฐาน
บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลเดียวกันกับรายการบุคคลที่จะย้ายออก หากเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งย้ายออก
 

การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
 4. หลักฐานที่แสดงว่าเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)
 

การแจ้งย้ายเข้า

การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
 4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1, 2 ที่ลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งแล้ว
ข้อควรทราบ
กรณีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ใช้บัตรประจำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ และหลักฐานการรับรายงานตัวจากสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนย้ายที่อยู่ ใช้บัตรประจำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ และหลักฐานการรับรายงานตัวจากสำนักงานกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครอง

การแจ้งย้ายกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ)
 2. กรณีย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกันใช้บัตรประจำตัวของเข้าบ้านและสำเนาทะเบียนบานที่จะแจ้งย้ายเข้า
 3. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
หมายเหตุ กรณีแจ้งย้ายไปเข้าทะเบียนบ้านที่อยู่ต่างสำนักทะเบียนจะได้รับแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1, 2 เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าตามปกติต่อไป
 

กรณีย้ายออกแล้วจะย้ายกลับเข้าทะเบียนบ้านเดิมโดยยังไม่ได้ไปแจ้งย้ายเข้าที่อื่น

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
 4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1, 2 ที่ลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งแล้ว
 

กรณีย้ายออกแล้วแต่ผู้ย้ายที่อยู่บางรายถึงแก่ความตายก่อนที่จะไปแจ้งย้ายเข้า

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
 4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1, 2 ที่ลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งแล้ว
 5. มรณบัตรหรือใบรับแจ้งการตายของผู้ตาย

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (เจ้าของรายการ) หากเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้ง
 2. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าพร้อมหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าและสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 20 บาท
ข้อควรทราบ : การแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออกต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีคนย้ายเข้าหรือย้ายออก หากเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีรายการของผู้ตาย
ข้อควรทราบ : หลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศอื่น ต้องได้รับการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (เจ้าของรายการ) กรณีเป็นผู้เยาว์ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้ง
 2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
 3. เอกสารการทะเบียนนราษฎรที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 4. เอกสารราชการที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการขอแก้ไขรายการ
 

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานข้อมูล

 1. กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารต้นฉบับ ยื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนที่จัดทำเอกสารทะเบียนราษฎร
 2. กรณีขอคัดและรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน
หลักฐาน
 1. กรณีเจ้าของรายการมาดำเนินการด้วยตนเอง
  • บัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำร้อง
 2. กรณีผู้มีส่วนได้เสียขอคัดรายการของบุคคลอื่น
  • บัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำร้อง
  • เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพร้อมสำเนา
 3. กรณีเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียมอบให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
  • หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์)
 4. กรณีทนายความ
  • บัตรประจำตัวทนายความ
  • หลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
  • หากไม่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้ให้บันทึกปากคำทนายความตามแบบพิมพ์ ป.ค. 14

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562