งานบริการข้อมูลข่าวสาร Information services
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 การเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงาน ปี 2563 การเพิ่มเติม ครั้งที่1

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
**************************************************

ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 2562 


--------------------------------------------------------
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-2563)


 แผนการดำเนินงานเพื่อการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 


ประกาศการใช้แผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 


รายงานสรุป ปี 2562 (ครึ่งปีแรก)

ประกาศติดตามครึ่งปีแรก 2562