แผนพัฒนาเทศบาล Plan
แผนพัฒนาเทศบาล
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ครึ่งปีแรก 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2563 

ประกาศใช้แผน 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7-2563
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 7   

ประกาศใช้แผน 2561-2565 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2563 
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทต.สันนาเม็ง        

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2562)การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)การเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)การเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)การเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 และการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2563    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)การเพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2562    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2563   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 1/2562    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2562    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 3/2562    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 4/2562    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 5/2563    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 6/2563    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 7/2563    
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563