รายงานผลการดำเนินงาน Results of Operations


รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 

นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1    2    

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1    2   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 1    2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    link  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   link   link   link   link

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  link

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  link

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   link

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  linklink

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   link

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  link


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   link    link

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  link    link


..................................................................................................................