รายงานผลการดำเนินงาน Results of Operations


รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในหน่วยงาน


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม


-ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่


- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน


- ประกาศมาตรการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์


- ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติ


- รายงานการติดตามประเมินแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563


การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ฯ 

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 


แผนการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

-มาตราการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 


-รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน







ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 

นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1    2    

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1    2   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 1    2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    link  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   link   link   link   link

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  link

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  link

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   link

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  linklink

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   link

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  link


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   link    link

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  link    link


..................................................................................................................