โครงสร้างเจ้าหน้าที่ Office


       
    นายเกษม  เวียงเดช
ปลัดเทศบาล 
   
     
 

 
   
    นางสาวนิธิมา  ศรีโยทัย
รองปลัดเทศบาล
   
     
 


 
   
    นายสงกรานต์  บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด 
   
         
     
  นายเกษมสุข  ขาวเหลือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  นายวาทิน  โพธายะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นายนพดล ญาณภาพ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางปวีณา  พูลสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา ภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นายอัครพงค์ ไชยมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
นายอนุชาติ ชัยมงคล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
     
       
 
         
   
 
นายนฤดม ส่วนบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางวิไลลักษณ์  ทองสนิท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวรายุทธ ศรีอินต๊ะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
  นางอ้อยใจ  คุณยศยิ่ง
แม่ครัว
นางสาวแสงเดือน  ใจอ้าย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอภัย เขื่อนล้อม
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย แสนคำ
พนักงานดับเพลิง

 

    กองคลัง    
       
    นางสาวสุพัตน์ สาริวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง 
   
         
       
    นางธนารัตน์  ขบวนงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
   
นางพิมพ์พิศา พาทีเพราะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.คมเพชร พงษ์เทอดศักดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญกา
นางสาววิลานี  เจริญเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวจารุวรรณ ปินใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางเพ็ญนภา  ยืนชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
นายสุรศักดิ์ ศรีคำแปง
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

 
     
         

    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   
         
  นายดุษฎี  อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
         
   
 
   

 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
   
 
     
  น.ส.ธัญญารัตน์  ปัญญาคันธา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
   


 
   
  น.ส.ณัทกาญจน์ภร ญาณวดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
 
       
    นางสาวจิรัชยา  มูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
   
     
  นางสาวนิลุบล จันทร์ขอด
ผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวทัศวรรณ ถ้วยลาย
ผู้ดูแลเด็ก
 

    กองช่าง    
    
   
    นางจรรยา  ศิวานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง 
   
       
     
    นายศุภชาติ ไชยมหา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
   
   

 
นายอดิศักดิ์ จันทคลักษณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายมงคล นันธิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
นางสาวมัฑนา เทพวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
         
       
  นายวิชาญ สุรินทร์
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
  นายธีรพงค์ ธงศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
         

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
       
    นางธัญญชล  โกมล
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข
   
       
    น.ส.ปุญญดา ภัทรวัฒน์ดำรง
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ
   
 
นางฐิตาภรณ์ จงดำรงเกียรติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสภาภรณ์ ทริยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางนภัทร  กุลสุวรรณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางกชพร โรจนาลลิตา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
         
       
    นายวุฒิกร บุญเฉลียว
ผช.นวก.ส่งเสริมสุขภาพ