ข่าวสาร News


ข่าวเด่น

การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมิน ITA ประจำปี 2564

8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ >>

ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน โดยสามารถไปใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

25 ก.พ. 2564 อ่านต่อ >>

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ปี 2564

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ปี 2564

4 ก.พ. 2564 อ่านต่อ >>

ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

31 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ใส่ผ้าไทย

รณรงค์ใส่ผ้าไทย

30 เม.ย. 2564 อ่านต่อ >>

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา

20 ก.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 พ.ค. 2564 อ่านต่อ >>

นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564

นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564

1 ก.พ. 2564 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

13 พ.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564

11 พ.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็งขนาด 1 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

23 เม.ย. 2564 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

งานบริการประชาชน/อื่นๆ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ >>

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

7 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการ พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด