รายละเอียดข่าว News detail


ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 9 เม.ย. 2564

                        เทศบาลตําบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตําบลสันนาเม็ง ขนาด ๑ ชั้น กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลตําบลสันนาเม็ง
                        ร่างประกาศจ้าง และร้างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตําบลสันนาเม็ง ขนาด ๑ ชั้น กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) โดยเห็นควร นําร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในช่วงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔


อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


30 เม.ย. 2564 รณรงค์ใส่ผ้าไทย อ่านต่อ >>
20 ก.ค. 2563 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2564 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็งขนาด 1 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2564 อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2564 นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>

<< Back