รายละเอียดข่าว News detail


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 5 มี.ค. 2564

                          ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563ไปแล้วนั้น หน่วยงานพัสดุ กองคลัง มีหน้าที่ต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายรอบเดือน  (สขร.) นั้น 
                          บัดนี้ได้ถึงกำหนดเวลารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงขอประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน ตุลาคม 2563 มีรายการดังนี้


อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


30 เม.ย. 2564 รณรงค์ใส่ผ้าไทย อ่านต่อ >>
20 ก.ค. 2563 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2564 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็งขนาด 1 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2564 อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2564 นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>

<< Back