รายละเอียดข่าว News detail


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 2564

                          ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563ไปแล้วนั้น หน่วยงานพัสดุ กองคลัง มีหน้าที่ต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายรอบเดือน  (สขร.) นั้น
                          บัดนี้ได้ถึงกำหนดเวลารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงขอประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน ธันวาคม 2563 มีรายการดังนี้


อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


30 เม.ย. 2564 รณรงค์ใส่ผ้าไทย อ่านต่อ >>
20 ก.ค. 2563 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2564 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็งขนาด 1 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2564 อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2564 นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>

<< Back