รายละเอียดข่าว News detail


ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2563 12 ต.ค. 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องกาสะลอง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดการจัดงานในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดสถานที่จัดงานไว้ 2 แห่ง ได้แก่ อาคารม่วนใจ๋ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เวลา 08.30 - 12.00 น. และ ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธรรมปัญโญ หมู่ที่ 8 โดยกำหนดกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ การประกวดกระทงประดิษฐ์ การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง การแข่งขันการประดิษฐ์ผางประทีปจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติ ณ อาคารม่วนใจ๋ และการประกวดซุ้มประตูป่า การแข่งขันโคมลอย การประกวดนางนพมาศ อายุ 65 ปีขึ้นไป การแข่งขันโคมไฟลอดบ่วง ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธรรมปัญโญ หมู่ที่ 8

ข่าวสารอื่นๆ


30 พ.ย. 2563 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
24 พ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2563 รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2563 ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
3 พ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>

<< Back