รายละเอียดข่าว News detail


โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุและงบประมาณรายจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ก.ย. 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัด “โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุและงบประมาณรายจ่ายเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระเบียบฯ และแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นเป็นวิทยากร ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในวันที่ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ข่าวสารอื่นๆ


30 พ.ย. 2563 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
24 พ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2563 รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2563 ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
3 พ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>

<< Back