รายละเอียดข่าว News detail


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 ก.ย. 2563

                         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                         เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น ๓๕๑,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


1 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การใช้บังคับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2563 ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2563 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอสันทราย (ครั้งที่ 1) อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 2563 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุและงบประมาณรายจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>

<< Back