รายละเอียดข่าว News detail


ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2563

                          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ.๗๔-๐๐๓ ถนนสายหลักบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ ตำบลสันนาเม็ง กว้าง ๐.๖๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
                           ผู้สนในสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระลลอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


18 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2563 โครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2562 รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2563 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2563 สัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านต่อ >>
7 ส.ค. 2562 ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>

<< Back