รายละเอียดข่าว News detail


โครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 3 ก.ย. 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมกับตำรวจภูธรสันทราย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันนาเม็ง ประชาชนจิตอาสา จัดโครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธรรมปัญโญ บ้านร้องบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสันนาเม็ง โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทรายมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการได้ร่วมแรงร่วมใจนำเจ้าหน้าที่ กำลังพล กำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณลำเหมืองห้า เพื่อช่วยให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น

ข่าวสารอื่นๆ


18 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2562 รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2563 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2563 สัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านต่อ >>
7 ส.ค. 2562 ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>

<< Back