รายละเอียดข่าว News detail


สัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563  คณะกรรมมาธิการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยท่านวิทยา ทรงคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 4 จัดสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ อาคารม่วนใจ๋ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ บูรณูปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีร่วมกล่าวพบปะและให้ความรู้แก่ประชาชน และภายในงานยังมีวิทยากรผู้ทรงความรู้หลายๆ ท่านมาเผยแพร่ความรู้ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิเช่น วิทยากรจาก สตง. ปปช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯลฯ นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ ยังได้ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่มาร่วมงาน

ข่าวสารอื่นๆ


18 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2563 โครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2562 รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2563 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
7 ส.ค. 2562 ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>

<< Back