รายละเอียดข่าว News detail


โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธืภาพการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลุกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง 29 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธืภาพการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการอบรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสันนาเม้งได้รับเกียรติจากนายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ

ข่าวสารอื่นๆ


12 ส.ค. 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
23 ก.ค. 2563 แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กำลังร่วมกันบรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู อ่านต่อ >>
21 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
30 ก.ค. 2563 ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะ อ่านต่อ >>
14 ก.ค. 2563 ประชาสัมพัธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
9 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อ่านต่อ >>

<< Back