รายละเอียดข่าว News detail


เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 30 ต.ค. 2562

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ข่าวสารอื่นๆ


1 เม.ย. 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการประจำเดือน เมษายน 2563 อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2563 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธืภาพการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลุกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลฯเรื่อง การพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
11 มิ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>

<< Back