รายละเอียดข่าว News detail


พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 30 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

ข่าวสารอื่นๆ


1 เม.ย. 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการประจำเดือน เมษายน 2563 อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2563 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธืภาพการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลุกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลฯเรื่อง การพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
11 มิ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>

<< Back