ประวัติเทศบาล Municipal history


 

          จากคำบอกเล่าขายตำนานของตำบลสันนาเม็ง โดยการบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยปู่ย่าตายาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าประชาชนในตำบอลสันนาเม็งสืบเชื่อสายมากจากชาวเม็ง ชาวมอญ ที่อพยพมาจากประเทศพม่าโดยการปลูกบ้านเรือนที่ทำจากไม้ยกพื้นสูงหลังคามุงด้วยหญ้าคา สมัยก่อนเมื่อถึงฤดูหนาวน้ำหลากประมาณเดือน 8 เดือน 9 น้ำจะท่วมพื้นที่ของตำบลและหมู่บ้านทุกปี ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร คือการทำนา ทำไร่และเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือการเกิดโรคระบาดในชุมชน ก็จะไปหาหมอแผนโบราณในหมู่บ้านรักษาด้วยสมุนไพรจากรากไม้ รักษาด้วย หมอเป่า หมอเสก และรักษาทางไสยศาสตร์ เช่นการระบาดของโรคตาแดงใช้วิธีรักษาด้วยการเป่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญได้เข้ามาสู่ชุมชน เริ่มมีคนต่างถิ่นได้อพยพเข้ามาอาศัยในตำบอลสันนาเม็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นเมืองนับถือศาสนาพุทธ ทุกหลังคาเรือนมีความรักใคร่กันดี เนื่องจากเป็นญาติพี่น้องกันหมด มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนตำบลสันนาเม็ง การศึกษาในสมัยก่อน ไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือ ทำให้คนในชุมชนสมัยก่อนไม่รู้หนังสือเป็นส่วนมาก และการเดินทางไปมาหากันในสมัยนั้นต้องใช้การเดินเท้า จักรยานและล้อเกวียน เป็นหลัก จนกระทั่งความเจริญทางด้านวัตถุได้เข้ามาแทนที่ ทำให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้นโดยมีถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ต ผ่านตำบลสันนาเม็ง ทำให้แต่ละชุมชนเริ่มมีถนนหนทางเข้าหมู่บ้านทำให้การคมนาคมในชุมชนดียิ่งขึ้นการเดินทางสะดวกสบาย เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เพิ่มมากขึ้น วิถีชีวิตของคนในชุมชนก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ฐานะการคลังอยู่ในระดับชั้นขนาดกลาง ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสันนาเม็งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ถึงปัจจุบัน