ITA


ข้อมูล ITA 2564
      
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง link
2 ข้อมูลผู้บริหาร link
3 อำนาจหน้าที่ link
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน link
5 ข้อมูลการติดต่อ link   link
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง link
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ link
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A link
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
9 Social Network link
แผนการดำเนินงาน    
10 แผนดำเนินงานประจำปี   link  
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน link
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี link
การปฏิบัติงาน    
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน link
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ link
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ link
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ link
17 E-service link
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี link
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน link
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี link
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ link
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ link
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน link
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล link
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล link
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล link
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี link
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต link 
30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต link
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี link

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น link
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม link
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร link
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร link
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี link
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต link
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร link  link
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี link
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน link
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี link
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน link
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน link