ข้อมูลทั่วไป General Informationข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ความหมายและตราสัญลักษณ์

ขนาด - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
รูปลักษณะ - ภาพดวงตราประจำเป็นตรารูปวงกลม
ขอบบน - มีอักษร "เทศบาลตำบลสันนาเม็ง"
ขอบล่าง - มีอักษา "จังหวัดเชียงใหม่"
ตรงกลางขอบ - มีรูปมือสองข้างโอบอุ้ม รวงข้าว อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสายฟ้า          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง เป็นเทศบาลตำบลสันนาเม็งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคลล ปัจจุบันฐานะการคลังอยู่ในระดับชั้นเทศบาลขนาดกลาง

1. ขนาดที่ตั้ง
         เทศบาลตำบลสันนาเม็งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลสันนาเม็งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสันทราย โดยระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทรายประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8.95 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้
  • ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
  • ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ตและตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
  • ทิศตะวันออกติดต่อกันตำบลป่าเปา อำเภอสันทรายและตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ต
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
2. ลักษณะภูมิประเทศ
         พื้นที่อยู่ในเขตชานเมือง มีหมู่บ้านจัดสรรมาก และเป็นพื้นที่ๆ มีดินอุดมสมบูรณ์ มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านเหมาะแก่การอยู่อาศัย ทำเกษตร ค้าขาย และการอุตสาหกรรม

3. การปกครอง ประชากรและหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวน
ประชากร
รายชื่อกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
      ชาย หญิง รวม    
1. ร้องสัก 412 430 496 926 นาย ไพศาล  สุหอม 094-6297215
2. ป่ากล้วย 352 290 329 619 นาย ประกร ศรีวิชัย 084-3654496
3. สันนาเม็ง 1,406 1,119 1,349 2,468 นาย เชิดศักดิ์ คุณยศยิ่ง 081-9510279
4. สันหลวง 433 265 292 557 นาย ณัฎฐกฤตย์ รวมสุข 098-5532947
5. หลักปัน 480 399 427 827 นาย จรัล วารี 087-5751242
6. แม่กวง 583 560 673 1,233 นาย จำนงค์ คำยอด 081-9928066
7. คอกหมูป่า 519 462 554 1,016 นางสุจิตรา  คำใจ 089-5585911
8. ร้องบอนเหนือ 345 278 325 603 นาย ฐานิศร์ สุดาจันทร์กมล
(กำนันตำบลสันนาเม็ง)
089-4333020
9. หลักชัย 1,790 644 681 681 นาย ณัฐวัตน์ เจริญรวีโรจน์ 083-7666151
10. คุรุสภา 639 566 725 1,291    
11. แม่กวงใต้ 396 349 388 737 นายไชยพงศ์  กวงคำ 085-0345269
12. เจซี การ์เด้นท์วิลล์ 243 242 290 532    
รวมทั้งสิ้น  7,599 5,604 6,529 12,133 ****ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

วัดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

 
 
 
วัดร้องสัก หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
          วัดร้องสัก ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 1 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา นส.3 เลขที่ 45 อาณาเขตทิศเหนือ ประมาณ 31.16 วา จดที่ราษฎร ทิศใต้ประมาณ 42.09 วา จดที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกประมาณ 28 วา จดเขตลำเหมืองสาธารณะ วัดร้องสักสร้างเมื่อ พ.ศ.2385 เดิมที่ตั้งวัดเป็นป่าไม้สัก จึงเรียกชื่อตามสถานที่ตั้งวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2480
 
 
 
 
 
วัดหลักปัน หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
          วัดหลักพัน (ปัน) ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ 5 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา ทิศเหนือจดเหมืองสาธารณประโยชน์ (โรงเรียนบ้านหลักปัน) ทิศตะวันออกจดเหมืองสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกจดทางสาธารณ ประโยชน์ เมื่อพ.ศ. 2400 มีพระครูบากันจนะเป็นเจ้าอาวาส ได้ก่อสร้างวัด เดิมหน้าวัดมีหลักปักไว้ พวกจึนฮ่อ งิ้ว และไทยเดินทางไปค้าขายระหว่างเชียงใหม่กับเมืองเชียงตุงของพม่า ได้นำวัวและม้ามาผูกกับหลัก อาศัยอยู่บริเวณนี้
 
 
 
 
 
วัดคอกหมูป่า หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
  ประวัติวัดคอกหมูป่า วัดคอกหมูป่า ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 7 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ตั้งวัดมี 3 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวาอาณาเขตทิศเหนือจดลำน้ำเหมือง ทิศใต้ที่นาราษฏร ทิศตะวันออกจดลำน้ำแม่กวง ทิศตะวันตกจดลำน้ำเหมือง วัดคอกหมูป่าเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2411 (โดยการบอกเหล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้าน แต่อาจจะนานกว่านี้ก็ได้) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี  พ.ศ. 2543 มีตำนานเล่าขานกล่าวว่า เดิมทีสถานที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีต้นไผ่มาก มีสาวผู้หนึ่งอาศัยกับหญิงชราผู้เป็นยาย เจ้าผู้ครองเมืองในสมัยนั้นมาพบเห็นอยากได้นางเป็นนางสนม ด้วยความเป็นห่วงผู้เป็นยาย นางจึงมีข้อแม้ว่าให้หาหมูป่ามาให้นางจนครบ 10 ตัว ก่อนนางถึงจะไปอยู่ด้วย เจ้าเมืองและทหารจึงหาหมูป่ามาขังกรงไว้ให้นางจนครบตามจำนวนที่นางต้องการ แล้ว นางก็ไปเป็นนางสนมอยู่ในเมือง ทิ้งให้ผู้เป็นยายอยู่คนเดียวจนตรอมใจตาย ณ สถานที่นี้ เวลาต่อมาเจ้าเมืองและหญิงสาวได้มาสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์จึงตั้งชื่อว่า วัดคอกหมูป่า ตั้งแต่นั้นมา ในแต่ล่ะปีมีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษาโดยลำดับ บางครั้งก็ไม่มีจึงปล่อยให้เป็นวัดร้างไป ต่อมา พระชายาดารารัศมี ได้มาประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
 
วัดสันหลวง หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
          วัดสันหลวง ตั้งอยู่ที่ 36 บ้านสันหลวง ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ที่ตั้งวัดเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา โฉนดเลขที่ 9289 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 34 วา จดทางเดิน  ทิศใต้ประมาณ 33 วา จดที่ราชพัสดุ ทิศตะวันออก ประมาณ 37 วา จดทางเดิน ทิศตะวันตกประมาณ 35 วา จดเหมืองสาธารณะ วัดสันหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ.2369 โดยพระยาอนุร่วมกับประชาชนสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2390 
 
 
 
 
 
วัดป่ากล้วยท่ากุญชร หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
          วัดป่ากล้วยท่ากุญชร  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2543  ด้วยเหตุผลคนในบ้าน ไม่มีที่ทำบุญของหมู่บ้าน ต้องไปอาศัยวัดตามหมู่บ้านอื่น จึงก่อตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้นิมนต์ พระวรกิจ วราสโย มาดำเนินการก่อสร้างถึงปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
วัดสันนาเม็ง หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
          ประวัติวัดสันนาเม็ง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2399 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2448 เป็นวัดเก่าแก่ *สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484  วัดสันนาเม็ง ตั้งอยู่เลขที่เดิม 97 เลขที่ใหม่ 197 หมู่ที่ 3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (50210) สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 108 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 39 วา จดเขตถนน ทิศใต้ประมาณ 94 ตารางวา จดที่นาราษฎรทิศตะวันออกประมาณ 30 วา  จดเขตเหมืองทิศตะวันตกประมาณ 25 วา จดเขตถนน วัดสันนาเม็ง สร้างเมื่อ พ.ศ.2399 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2448 
 
 
 
 
 
วัดแม่กวง หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
          แต่เดิมหมู่บ้านแม่กวงใต้ หมู่ที่ 11  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมได้ไปทำบุญ ณ วัดแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย ซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้าน  การสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะศรัทธาบ้านแม่กวงได้ปรึกษาหารือกันก่อตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น โดยมีผู้มีจิ่ตศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 71 ตารางวา สร้างวัดขึ้นเมื่่อวันที่ 9 พฤษาภาคม พ.ศ.2526 ตรงกับเดือน 8 เหนือแรม 13 ค่ำ ตั้งชื่่อตามชื่่อของหมู่บ้านและมีลำน้ำกวงไหลผ่านหน้าสำนักสงฆ์ จึงชื่อว่า "สำนักสงฆ์แม่กวง" เริ่มทำการก่อสร้างถาวรวัตถุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ต่อมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่า "วัดแม่กวง" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2536 และได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2539 ทิศตะวันออกของวัดติดลำน้ำแม่กวง ทิศตะวันตกติดทุ่งนา ทิศเหนือติดบ้านศรัทธา ติดใต้ติดบ้านศรัทธา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 
ที่อยู่ : 999 หมู่ที่3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร : 0-5303-8140
โทรสาร : 0-5303-8139
www.sannameng.go.th
Email:sannameng999@gmail.co.th
Facebook : sannameng.go.th