ข่าวเด่น

การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมิน ITA ประจำปี 2564

8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ >>

นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564

นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564

1 ก.พ. 2564 อ่านต่อ >>

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(อย่างไม่เป็นทางการ)

29 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

25 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๒ เดือน

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๒ เดือน

10 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตําบลสันนาเม็ง ขนาด ๑ ชั้น กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลตําบลสันนาเม็ง

9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาสผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน มกราคม 2564

11 ก.พ. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.)

12 ม.ค. 2564 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

7 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการ พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

1 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


ผู้เยี่ยมชม