โครงสร้างส่วนราชการ Government


   
     

 
 
     
       
    นายเกษม  เวียงเดช
ปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม้ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
 
         
         
    
   
    นางสาวนิธิมา  ศรีโยทัย
รองปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

 
   
     
     
  นายสงกรานต์  บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
 นางสาวสุพัตน์ สาริวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง
 
   
 
   
   
         
     
นางจรรยา ศิวานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 
นายดุษฏี  อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
  นางธัญญชล  โกมล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
         
ชื่อ ตำแหน่ง ไฟล์ข้อมูล
1.นายเกษม เวียงเดช ปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
2.นางสาวนิธิมา  ศรีโยทัย รองปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
3.นายสงกรานต์  บุญมา หัวหน้าสำนักปลัด
4.นางสาวสุพัตน์ สาริวาส ผู้อำนวยการกองคลัง
5.นางจรรยา  ศิวานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง
6.นายดุษฏี  อุ่นเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
7.นางธัญญชล โกมล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
8.นายวาทิน  โพธายะ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
9.นายเกษมสุข  ขาวเหลือง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
10.นายอนุชาติ ชัยมงคล นิติกร
11.นายอัครพงค์  ไชยมงคล นักพัฒนาชุมชน
12.นางสาวณัฐชยา  ภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13.นายนพดล  ญาณภาพ นักจัดการงานทะเบียน ฯ
14.นางปวีณา  พุลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
15.นายนฤดม  ส่วนบุญ นักจัดการงานทั่วไป
16.น.ส.วิไลลักษณ์  ทองสนิท นักจัดการงานทั่วไป
17.นายวรายุทธ  ศรีอินต๊ะ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
18.นางธนารัตน์ ขบวนงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
19.นางสาววิลานี  เจริญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ
20.ว่าที่ ร.ต.คมเพชร  พงษ์เทอดศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ
21.น.ส.จารุวรรณ  ปินใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
22.นายมงคล นันธิ นายช่างโยธา
23.นายอดิศักดิ์ จันทคลักษณ์ นายช่างโยธา
24.นายศุภชาติ ไชยมหา หัวหน้าฝ่ายการโยธา
25.น.ส.มัฑนา  เทพวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ
26.น.ส.ธัญรัตน์  ปัญญาคันธา นักวิชาการศึกษา
27.น.ส.เบญญพัฒน์  ญาณวดี เจ้าพนักงานธุรการ
28.น.ส.ปุณญดา  ภัทรวัฒน์ดำรงค์ พยาบาลวิชาชีพ
29.นางฐิตาภรณ์  จงดำรงเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ
30.นางณภัทร  กุลสุวรรณ์ นักวิชาการสุขาภิบาล
31.นางกชพร  โรจนาลลิตา เจ้าพนักงานธุรการ
32. น.ส.ประภาศรี  วงศ์จินดารักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข