งบประมาณ Expenditure


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   


รายงานการกำกับติดตามการช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
  


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563   


  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------