งบประมาณ Expenditure


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561


  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------


เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เทศบัญญัติปี 2559  

................................................


    ประจำปีงบประมาณ 2558  <== download full