ข่าวทั้งหมด News20 ม.ค. 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2562 รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
15 ต.ค. 2562 ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
23 พ.ค. 2562 รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2562 รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62 อ่านต่อ >>
18 ต.ค. 2562 รายงานความพึงพอใจ อ่านต่อ >>
17 ต.ค. 2561 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
17 ต.ค. 2562 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
20 พ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2559 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อ่านต่อ >>
25 ต.ค. 2559 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
14 ต.ค. 2559 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
14 ต.ค. 2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2559 ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2559 แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2559 อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยวิสามัญ ที่ 1 อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 2559 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
9 ก.พ. 2559 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ 2560 - 2563) อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2557 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2558 อ่านต่อ >>
25 พ.ค. 2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
28 ส.ค. 2558 คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 อ่านต่อ >>
5 มิ.ย. 2558 กระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ >>
14 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น อ่านต่อ >>
16 ก.พ. 2558 พรบ. อ่านต่อ >>
16 ก.พ. 2558 ประชาสัมพันธ์ พรบ. ทารุณกรรสัตว์ อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2557 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2557 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี อ่านต่อ >>
22 ต.ค. 2557 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558 โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ >>
22 ต.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
21 ต.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 แผนพัฒนา3ปี พ.ศ 2558-2560 อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 69 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 แผนพัฒนาสามปี อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 แผนพัฒนาสามปี อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง พ.ศ.2557 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี อ่านต่อ >>
1 ม.ค. 2557 ข้อมูลสายด่วนติดต่อผู้บริหาร และ พนักงานเทศบาล อ่านต่อ >>

<< Back