ข่าวทั้งหมด News13 พ.ค. 2564 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็งขนาด 1 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2564 อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) อ่านต่อ >>
5 มี.ค. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ >>
11 ก.พ. 2564 ประกาสผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2564 อ่านต่อ >>
12 ม.ค. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษจิกายน 2563 อ่านต่อ >>
11 พ.ย. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 อ่านต่อ >>
29 มี.ค. 2564 ประกาศประกาศราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) อ่านต่อ >>
18 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2564 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
11 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2563 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2563 ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ อ่านต่อ >>
21 ธ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมหมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
24 พ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
3 พ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
18 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
13 ส.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
23 ก.ค. 2563 แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
14 ก.ค. 2563 ประชาสัมพัธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
9 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อ่านต่อ >>
4 มิ.ย. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
11 มิ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
11 มิ.ย. 2563 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
11 มิ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
14 พ.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (สขร) อ่านต่อ >>
21 เม.ย. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.) อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>
26 ก.พ. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมกราคม 2563 อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือนธันวาคม 2562 อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ >>
24 ต.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) อ่านต่อ >>
17 ก.ย. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) อ่านต่อ >>
22 ส.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2562 อ่านต่อ >>
8 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อ อ่านต่อ >>
8 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อ อ่านต่อ >>
31 มี.ค. 2563 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อ่านต่อ >>
24 มี.ค. 2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 มี.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
24 มี.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
16 มี.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
27 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
27 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
27 ม.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
7 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2562 รายนงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
15 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ >>
24 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
21 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
21 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
4 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผน อ่านต่อ >>
15 ต.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผนราคากลาง (แบบ บอ.01) อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บอ.01) อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บอ.01) อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บอ.01) อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บอ. อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง บอ.01 อ่านต่อ >>
17 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) อ่านต่อ >>
5 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก 01) อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 01) อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 06) อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง (แบบ บอ 01) อ่านต่อ >>
20 ส.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก 06) อ่านต่อ >>
13 ส.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (บก.06) อ่านต่อ >>
22 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
15 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) อ่านต่อ >>
18 ธ.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธิ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2561 ประกาศประชาสัมพนธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
12 ก.ค. 2561 ประกาสประชาสัมธิ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2561 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
26 มิ.ย. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) อ่านต่อ >>
20 ก.ย. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 อ่านต่อ >>
22 ต.ค. 2560 ประกวดผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2561 อ่านต่อ >>
5 พ.ย. 2560 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม 2561 อ่านต่อ >>
28 มิ.ย. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 อ่านต่อ >>
5 พ.ย. 2560 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนตุลาคม 2560 อ่านต่อ >>
24 พ.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562(สขร.1) อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
29 มี.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562(สขร.1) อ่านต่อ >>
14 ก.พ. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562(สขร.1) อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561(สขร.1) อ่านต่อ >>
21 ธ.ค. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561(สขร.1) อ่านต่อ >>
16 พ.ย. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561(สขร.1) อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
4 มิ.ย. 2562 ประชาสัมธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 เม.ย. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
22 มี.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
1 มี.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2562 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E011/2562 อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2562 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E010/2562 อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E009/2562 อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2562 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E008/2562 อ่านต่อ >>
11 ก.พ. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 ม.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 ม.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 ม.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การดปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2562 ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
17 ม.ค. 2562 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างพื้นเวที อ่านต่อ >>
16 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
15 ม.ค. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 005 อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 004 อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 003 อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2561 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 002 อ่านต่อ >>
20 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
20 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
4 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2561 ประกาศผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ อ่านต่อ >>
1 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมดิน บริเวณลำเหมืองห้า หมู่ที่ 12 บ้านเจซี การ์เด้นวิลล์ อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงหอพักธัญยธรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านร้องบอนใต้ หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน อ่านต่อ >>
23 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
9 ก.ค. 2561 ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.3 งวดที่2) อ่านต่อ >>
1 ก.ค. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) อ่านต่อ >>
15 มิ.ย. 2561 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
13 มิ.ย. 2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2561 การจัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณเสียงพร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดเป็นหอประจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน อ่านต่อ >>
9 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
4 พ.ค. 2561 จ้างเหมาบริการจัดทำสนามเปตองในที่ดินบริการสาธารณะหมู่บ้านคุรุสภา หมู่ที่ 10 อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2561 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2561 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2561 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง ประกาศเชิญชวน อ่านต่อ >>
26 มี.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
26 มี.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
26 มี.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
26 มี.ค. 2561 ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) อ่านต่อ >>
14 มี.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
14 มี.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
14 มี.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
14 มี.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
16 ม.ค. 2561 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2560 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) อ่านต่อ >>
26 ธ.ค. 2560 ปรับปรุงลานสุสานบ้านหลักปันด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
7 ก.พ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2559 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
18 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
15 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) อ่านต่อ >>
1 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
1 ธ.ค. 2560 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันนาเม็ง หมู่ที่3,บ้านสันหลวงหมู่ที่4 บ้านแม่กวง หมู่ที่6 อ่านต่อ >>
23 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
21 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 2560 ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
1 พ.ย. 2560 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2560 ประกาศ ผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ่ายเอกสาร) อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2560 ประกาศ ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง (การจ้างเหมาบริการ กองคลัง) อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
10 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
20 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา (e-bidding) อ่านต่อ >>
11 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2560 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
5 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
18 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
16 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
15 ส.ค. 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
25 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ผลแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
25 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินหการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
4 ก.ค. 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) อ่านต่อ >>
27 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
18 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
18 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
18 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
18 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
9 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2560 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
24 เม.ย. 2560 ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ อ่านต่อ >>
24 เม.ย. 2560 ประกาศผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
3 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
3 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
3 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
23 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (สขร.๑) อ่านต่อ >>
6 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
6 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
6 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2559 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) อ่านต่อ >>
25 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อ่านต่อ >>
2 พ.ย. 2559 ประกาศสอบราคาจ้าง งานพนังกันดิน อ่านต่อ >>
2 พ.ย. 2559 ประกาศสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 2559 ประกาศสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต อ่านต่อ >>
5 ส.ค. 2559 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น กระจกโค้ง อ่านต่อ >>
5 ส.ค. 2559 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็น อ่านต่อ >>
11 ส.ค. 2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ (สขร.๑) อ่านต่อ >>
8 ก.ค. 2559 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ อ่านต่อ >>
11 ก.ค. 2559 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ (สขร.๑) อ่านต่อ >>
9 มิ.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อ่านต่อ >>
6 มิ.ย. 2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (สขร.) อ่านต่อ >>
6 มิ.ย. 2559 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก อ่านต่อ >>
3 มิ.ย. 2559 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านร้องสัก อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2558 การใช้บังคับแผนการจัดหาพัสดุ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ >>
4 เม.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ >>
24 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อ่านต่อ >>
24 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร อ่านต่อ >>
16 พ.ค. 2559 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะขาเหล็กกล่องพร้อมเก้าอี้ อ่านต่อ >>
26 ต.ค. 2558 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกและถากถางกำจัดวัชพืช อ่านต่อ >>
3 พ.ค. 2559 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดหลักปัน อ่านต่อ >>
3 พ.ค. 2559 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำแนวเขตป้องกันอัคคีภัย อ่านต่อ >>
29 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับเกรดแนวเขตกันไฟ อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11 อ่านต่อ >>
28 มี.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านต่อ >>
24 มี.ค. 2559 ประกาศการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อ่านต่อ >>
8 ก.พ. 2559 การแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
8 ก.พ. 2559 การแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
8 ก.พ. 2559 การแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
8 ก.พ. 2559 การแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
25 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
4 ธ.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2558 ประกาสเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 ก.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 ส.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 มิ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 มิ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ก.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
31 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
24 มิ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
24 มิ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
26 พ.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
23 ก.พ. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
20 พ.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
20 พ.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 ม.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
20 พ.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 พ.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
26 ธ.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน อ่านต่อ >>
18 พ.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2557 ประกาศครุภัณฑ์ อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2557 เทศบัญญัติ ปี2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็งเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักปัน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุสำนักงาน อ่านต่อ >>

<< Back