ข่าวทั้งหมด News30 เม.ย. 2564 รณรงค์ใส่ผ้าไทย อ่านต่อ >>
20 ก.ค. 2563 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2564 นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
29 มี.ค. 2564 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(อย่างไม่เป็นทางการ) อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2564 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๒ เดือน อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๒ เดือน อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๒ เดือน อ่านต่อ >>
4 มี.ค. 2564 หนังสือแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ ในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อ่านต่อ >>
3 มี.ค. 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
3 มี.ค. 2564 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
11 ม.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2563 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2563 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2563 รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2563 ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การใช้บังคับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2563 ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2563 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอสันทราย (ครั้งที่ 1) อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 2563 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุและงบประมาณรายจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2563 โครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2563 สัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านต่อ >>
7 ส.ค. 2562 ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2562 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปี งบประมาณ 2562ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
31 ก.ค. 2563 ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
5 พ.ค. 2563 ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2562 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
10 ต.ค. 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2562 โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กำลังร่วมกันบรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู อ่านต่อ >>
30 ก.ค. 2563 ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะ อ่านต่อ >>
16 ก.ค. 2563 รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเทศบาลตำบลสันนาเม็ง พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
1 เม.ย. 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการประจำเดือน เมษายน 2563 อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2563 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธืภาพการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลุกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 2562 ประกาศเทศบาลฯเรื่อง การพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2563 QR CODE LINE OFFICIAL อ่านต่อ >>
4 มิ.ย. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) อ่านต่อ >>
5 มิ.ย. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล อ่านต่อ >>
3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านต่อ >>
1 มิ.ย. 2563 Sannameng Big Cleaning Day ครั้ง ที่ 3 อ่านต่อ >>
1 มิ.ย. 2563 Sannameng Big Cleaning Day ครั้ง ที่ 3 อ่านต่อ >>
27 พ.ค. 2563 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อ่านต่อ >>
20 พ.ค. 2563 โครงการหนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น อ่านต่อ >>
27 ก.พ. 2563 กำหนดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
6 ส.ค. 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
27 ม.ค. 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
1 เม.ย. 2562 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2563 ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด - 19 อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งออกแจกหน้ากากอนามัยในพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2563 แบบสํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งระดมกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่เย็บหน้ากากผ้า อ่านต่อ >>
1 เม.ย. 2563 แจกจ่ายหน้ากากอนามัย อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2563 ล้างตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
18 มี.ค. 2563 วันท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งรับสมัครนักเรียน อ่านต่อ >>
11 ม.ค. 2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
7 ม.ค. 2563 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2562 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2562 ประกาศลดขั้นตอน อ่านต่อ >>
30 ต.ค. 2562 เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
30 ต.ค. 2562 พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 3105 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะทานอาหารไม่อร่อย อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ่านต่อ >>
4 ต.ค. 2562 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปี 2563 และ เทศบัญญัติ-ปี-2563 อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) อ่านต่อ >>
14 มิ.ย. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
2 ก.ค. 2562 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็งประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ >>
9 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านป่ากล้วยหมู่ 2 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ อ่านต่อ >>
27 มิ.ย. 2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
27 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์เว็บเพจของโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
24 มิ.ย. 2562 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็งอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
18 มิ.ย. 2562 ศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงาน ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
12 มิ.ย. 2562 โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการเทศบาล อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2561 ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2562 ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ อ่านต่อ >>
1 มี.ค. 2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562 และสมัยประชุมสามัญแรก 2563 อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2562 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
26 มี.ค. 2562 โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 อ่านต่อ >>
21 มี.ค. 2562 มอบนโยบายตามโครงการแก้ปัญหาและไฟป่าเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
18 มี.ค. 2562 โครงการวันท้องถิ่นไทย 2562 อ่านต่อ >>
14 ก.พ. 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง พ.ศ.2562 ประจำวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความสะอาดภายในองค์กร ชุมชนและการรณรงค์ลดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง “Sannameng Big Cleaning Day ครั้งที่ 2” อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
12 ม.ค. 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
29 ธ.ค. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารม่วนใจ๋) พิธีรับใบประกาศบัณฑิตโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ประจำปี 2561 และผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข อ่านต่อ >>
24 ธ.ค. 2561 ขอเชิญร่วมงาน อ่านต่อ >>
7 ธ.ค. 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2561 งานของดีอำเภอสันทราย ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2561 พิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2561 อ่านต่อ >>
14 พ.ย. 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2561 อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ "สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ" อ่านต่อ >>
14 พ.ย. 2561 ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
5 ม.ค. 2561 แนวทางในการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
18 พ.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานงานประจำปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 2561 โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
18 มี.ค. 2561 ผลการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
1 พ.ย. 2561 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ่านต่อ >>
23 ต.ค. 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความสะอาดภายในองค์กร ชุมชนและการรณรงค์ลดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง “Sannameng Big Cleaning Day” อ่านต่อ >>
11 ต.ค. 2561 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการ อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 2561 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
17 ก.ย. 2561 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
11 ก.ย. 2561 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2561 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2561 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
21 พ.ค. 2561 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
27 ก.ย. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) อ่านต่อ >>
27 ก.ย. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
27 ก.ย. 2561 โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ >>
11 ก.ย. 2561 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 อ่านต่อ >>
6 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
4 ก.ย. 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2561 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักจ้าง อ่านต่อ >>
28 ส.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
27 ส.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นวิถีพลเมืองความเป็นประชาธิปไตยอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2561 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
22 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
22 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2561 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
10 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
8 ส.ค. 2561 ประกาศรายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต้ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ปี 2560 อ่านต่อ >>
31 ก.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2561 จัดกิจกรรม Sannameng Big Cleaning Day อ่านต่อ >>
24 ก.ค. 2561 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ส.ค. 2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
18 ก.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2561 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ >>
26 มิ.ย. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ >>
21 มิ.ย. 2561 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ >>
25 พ.ค. 2559 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) อ่านต่อ >>
15 มิ.ย. 2561 การจัดโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" อ่านต่อ >>
17 พ.ย. 2559 ประกาศมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็งสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 มิ.ย. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ก.ค. 2560 ประกาศผลประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
17 พ.ย. 2560 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
26 ก.พ. 2561 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
3 ต.ค. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
30 ส.ค. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
1 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์หางยาว อ่านต่อ >>
1 มิ.ย. 2561 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา อ่านต่อ >>
31 พ.ค. 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ อ่านต่อ >>
28 พ.ค. 2561 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
22 พ.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2561 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
13 เม.ย. 2561 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) อ่านต่อ >>
22 มี.ค. 2561 โครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภค ปี 2561 อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2561 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
26 ก.พ. 2561 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 61 และสมัยประชุมสภา สมัยแรก ของปี 62 อ่านต่อ >>
16 มี.ค. 2561 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
13 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561 อ่านต่อ >>
12 มี.ค. 2561 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
2 มี.ค. 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จังหวัดพะเยา อ่านต่อ >>
27 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ >>
21 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ >>
14 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2561 วันที่ 14/02/2561 อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย อ่านต่อ >>
9 ก.พ. 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความสะอาดภายในองค์กร ชุมชนและการรณรงค์ลดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง “Sannameng Big Cleaning Day “ อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561 อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2561 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
15 ม.ค. 2561 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
30 ธ.ค. 2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย อ่านต่อ >>
22 ธ.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 2 /2561 อ่านต่อ >>
21 ธ.ค. 2560 โครงการทำความดี ด้วยหัวใจ บูรณาการกำจัดฝักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ อ่านต่อ >>
27 เม.ย. 2560 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการตามโครงการอบรมเชิิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 มี.ค. 2560 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการตามโครงการอบรมเชิิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 ก.พ. 2560 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการตามโครงการอบรมเชิิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
5 ม.ค. 2560 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 มิ.ย. 2560 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ธ.ค. 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จังหวัดลำปาง อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2560 โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2560 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 2560 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ >>
23 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
23 พ.ย. 2560 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ อ่านต่อ >>
18 ต.ค. 2560 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
27 ก.พ. 2560 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(ประกาศ) อ่านต่อ >>
9 พ.ย. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความสะอาดภายในองค์กร ชุมชนและการรณรงค์ลดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง “Sannameng Big Cleaning Day” อ่านต่อ >>
7 พ.ย. 2560 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านต่อ >>
7 พ.ย. 2560 ประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพือจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560) อ่านต่อ >>
31 ต.ค. 2560 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มอบดอกดาวเรือง ให้แก่หมู่บ้าน วัด และประชาชนตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความสะอาดภายในองค์กร ชุมชนและการรณรงค์ลดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง “Sannameng Big Cleaning Day” อ่านต่อ >>
20 ก.ย. 2560 กิจกรรมธรรมมะสัญจร ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
19 ก.ย. 2560 โครงการอบรมให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2560 การอบรมสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านขายของชำ ในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 ก.ย. 2560 คุรุสภาร่วมใจพัฒนา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2560 วันจบการศึกษาของโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อ่านต่อ >>
5 ก.ย. 2560 การประชุมตัวแทนชุมชน องค์กร ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2560 โรงเรียน อสม.ตำบลสันนาเม็ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน อ่านต่อ >>
27 ส.ค. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์กำจัดยุงลาย อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2560 บ่ายวันอังคารกับโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 ส.ค. 2560 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 3/2560 อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2560 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2560 โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการ อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกำจัดผักตบชวา อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
22 ส.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Local Innovation ตามนโยบายท้องถิ่น ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2560 โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการ อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ >>
15 ส.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2560 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ >>
2 ส.ค. 2560 บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ >>
2 ส.ค. 2560 มอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อ่านต่อ >>
2 ส.ค. 2560 มอบจุดทิ้งขยะอันตรายให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความสะอาดภายในองค์กร ชุมชนและการรณรงค์ลดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง “Sannameng Big Cleaning Day” อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 2560 โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ >>
7 พ.ย. 2559 ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
7 มิ.ย. 2559 ประกาศรายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
2 พ.ย. 2559 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
7 ก.ค. 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
6 มิ.ย. 2560 วันอังคารกับโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 มิ.ย. 2560 การประชุมเชิงปฎิบัติการ การเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3 อ่านต่อ >>
22 มิ.ย. 2560 การประชุมระดมสมอง แนวทางขยายการติดตั้งระบบผ่อดีดี (PODD) อ่านต่อ >>
26 มิ.ย. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 2560 กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย อ่านต่อ >>
21 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
15 มิ.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
15 มิ.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
27 ก.พ. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
26 ธ.ค. 2559 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2559 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
23 ส.ค. 2559 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2559 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
12 เม.ย. 2559 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
25 พ.ย. 2559 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 2559 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
25 ม.ค. 2559 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
28 เม.ย. 2560 ประกาศสภาฯ ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2560 อ่านต่อ >>
9 มิ.ย. 2560 สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่านต่อ >>
30 พ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล อ่านต่อ >>
2 มิ.ย. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมกับชลประทาน อำเภอสันทราย และอบจ.เชียงใหม่ จัด "โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" อ่านต่อ >>
6 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
23 พ.ค. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อ่านต่อ >>
4 พ.ค. 2560 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
25 เม.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
18 เม.ย. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวป้อเมืองสันทรายและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2560 ประกาศ ทต.สันนาเม็ง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ ทต.สันนาเม็ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2560 ประกาศ ทต.สันนาเม็ง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ ทต.สันนาเม็ง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
6 เม.ย. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี อ่านต่อ >>
3 เม.ย. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมงานมหกรรมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 542 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
28 ก.พ. 2560 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสันนาเม็งประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 26 มีนาคม 2560 อ่านต่อ >>
9 มี.ค. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษา ความสะอาดภายในองค์กร ชุมชนและการรณรงค์ลดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง “Sannameng Big Cleaning Day” ครั้งที่ 3 อ่านต่อ >>
9 มี.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วม การประกวดเต้นออกกำลังกาย “สุขภาพดี ชีวิตสุข ออกกำลังกายคลายทุกข์ สนุกครื้นเครง” ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
13 มี.ค. 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
27 ก.พ. 2560 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 ก.พ. 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
21 ก.พ. 2560 ​โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง วันที่ 21 ก.พ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ >>
20 ก.พ. 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสว่างวงศ์และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสว่างวงศ์ อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี อ่านต่อ >>
18 ก.พ. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ >>
17 ก.พ. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
14 ก.พ. 2560 กีฬาโรงเรียนปฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
11 ก.พ. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบซื้อรถพยาบาล (AMBULANCE) และวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2560 โครงการ Sannameng Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมงานประเพณีของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ >>
2 ก.พ. 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม อ่านต่อ >>
26 ม.ค. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง รับบริจาดสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 2560 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 2560 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
17 ม.ค. 2560 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2560 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดปฐมนิเทศโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
15 ธ.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
26 ธ.ค. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
21 ธ.ค. 2559 ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่านต่อ >>
14 ธ.ค. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล อ่านต่อ >>
1 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
11 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์งบผลการดำเนินงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ >>
24 พ.ย. 2559 จัดโครงการชาวสันนาเม็งร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัด โครงการ Sannameng Big Cleaning Day และรวมพลังความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ผลสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ผลสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ผลสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ สอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ผลสอบราคา อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2559 ประกาศประชาสัมพันธ์ ผู้ชนะสอบราคาจ้าง อ่านต่อ >>
18 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3 งวดที่ 3) อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
16 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3 งวดที่ 2) อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2559 ประกาศ-เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ-พนักงาน-และลูกจ้าง อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2559 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อ่านต่อ >>
13 ก.ย. 2559 ประชุมสรุปการร่างหลักสูตร โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ครั้งที่ 3 อ่านต่อ >>
12 ก.ย. 2559 ประชุมประชาคมหมู่บ้านแม่กวงเหนือ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อ่านต่อ >>
11 ก.ย. 2559 พิธีลงนามสัตยาบัน "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2559 โครงการเครือข่ายประชาชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ >>
7 ก.ย. 2559 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบล อ่านต่อ >>
6 ก.ย. 2559 การประชุมกับผู้นำหมู่บ้านและ อสม.เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน อ่านต่อ >>
2 ก.ย. 2559 พิธีสถาปนาและมอบสารตราตั้งสโมสรเออร์ลีแอคท์ โรงเรียนบ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
1 ก.ย. 2559 เยือนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ >>
22 ส.ค. 2559 การประชุมเพื่อซักซ้อมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ทต.สันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2559 โครงการประกวดสุขภาพเด็กดี ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.สันนาเม็ง อ่านต่อ >>
18 ส.ค. 2559 โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมกับเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ณ วัดร้องสัก อ่านต่อ >>
18 ส.ค. 2559 ออกเยี่ยมบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
17 ส.ค. 2559 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อ่านต่อ >>
16 ส.ค. 2559 การประชุมธรรมนูญสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 2559 ต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ลูกหลานชาวสันนาเม็ง น้องปาล์ม ไตรรัตน์ บุญสุข อ่านต่อ >>
15 ส.ค. 2559 ประชุมใหญ่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทอผ้า อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2559 วันแม่แห่งชาติอำเภอสันทราย ณ ศุนย์กาญจนาภิเษก อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2559 วันแม่แห่งชาติตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
11 ส.ค. 2559 ทีมงานหมอครอบครัวสันนาเม็ง ออกเยี่ยมหมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
9 ส.ค. 2559 ร่วมกันเชียร์น้อง ไตรรัตน์ (ปาล์ม) บุญสุข นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย อ่านต่อ >>
8 ส.ค. 2559 การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารออมสินได้มาให้บริการในพื้นที่ อ่านต่อ >>
8 ส.ค. 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินและสิ่งของให้กับนายอินถา เชียง บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
6 ส.ค. 2559 ประชุมสมาคมรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 อ่านต่อ >>
9 ส.ค. 2559 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด อ่านต่อ >>
1 เม.ย. 2558 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
4 ส.ค. 2559 การเดินรณรงค์ของตำบลสันนาเม็ง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ >>
31 ก.ค. 2559 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการพ่อหลวงสวัสดิ์ ถวาย อ่านต่อ >>
30 ก.ค. 2559 ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 2559 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย เยี่ยม ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 2559 เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 12 เจซีการ์เด้นวิลล์ อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 2559 อาสาสร้างสุขต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย รวมตัวกันด้วยจิตอาสาดูแลชุมชน อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2559 โรงเรียน อสม.สันนาเม็ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนการเป็นผู้นำ อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2559 พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าห้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร อ่านต่อ >>
27 ก.ค. 2559 นายก ทต.สันนาเม็ง ประชุมร่วมกับอาสาสร้างสุขหมู่บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
24 ก.ค. 2559 การประชุมประชาชนหมู่ที่ 10 คุรุสภา เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค อ่านต่อ >>
23 ก.ค. 2559 การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย อ่านต่อ >>
22 ก.ค. 2559 ซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
19 ก.ค. 2559 โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรม ปีที่ 10 ในวันอาสาฬหบูชา และตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
13 ก.ค. 2559 การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59 อ่านต่อ >>
12 ก.ค. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น อ่านต่อ >>
11 ก.ค. 2559 อู้กั๋นหนั๋ว ฮอมคัวกิ๋นข้าวตอนตวยกั๋น กับครอบครัวเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 ก.ค. 2559 โครงการพัฒนาสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรม อ่านต่อ >>
1 ก.ค. 2559 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันทราย ประจำเดือนกรกฎาคม อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ >>
30 มิ.ย. 2559 โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันและกฏหมายที่ประชาชนพึงรู้ อ่านต่อ >>
30 มิ.ย. 2559 การนำเสนอผลงาน ตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์/สัตว์สู่คน อ่านต่อ >>
28 มิ.ย. 2559 ระดมสมองเพื่อร่างหลักสูตรโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข อ่านต่อ >>
27 มิ.ย. 2559 การประชุมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
27 มิ.ย. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กล่าวคำปฎิฎาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2559 พิธียกขันครู ไหว้ครูกลุ่มรำวงย้อนยุคเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
24 มิ.ย. 2559 อบรมการทำขนมไทย อาหารว่าง โดย กศน.สันทราย ให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 2559 ห้องเรียน อสม.สันนาเม็ง ประจำเดือนมิถุนายน อ่านต่อ >>
20 มิ.ย. 2559 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง และบ้านศิริพร 9 อ่านต่อ >>
15 มิ.ย. 2559 คณะสงฆ์ตำบลสันนาเม็ง เยี่ยมชมโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย อ่านต่อ >>
15 มิ.ย. 2559 คนไข้พบแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 มิ.ย. 2559 การประเมินจากคณะกรรมการ รอบที่ 2 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (PODD) อ่านต่อ >>
14 มิ.ย. 2559 ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ครบรอบการก่อตั้ง 25 ปี อ่านต่อ >>
13 มิ.ย. 2559 โครงการเยี่ยมบ้าน ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง หมู่ที่ 2 อ่านต่อ >>
12 มิ.ย. 2559 อสม.รวมใจ ใส่ใจดูแลชุมชน ป้องกันไข้เลือดออก อ่านต่อ >>
12 มิ.ย. 2559 เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข (ผู้สูงอายุ) ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 มิ.ย. 2559 รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี อ่านต่อ >>
6 มิ.ย. 2559 ประชุมกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสันทราย โดยผู้จัดการสาขาและคณะ อ่านต่อ >>
6 มิ.ย. 2559 "อู้กันหนัว ฮอมคัวกินข้าวตอน" อ่านต่อ >>
6 มิ.ย. 2559 เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก อ่านต่อ >>
2 มิ.ย. 2559 ทีมงานหมอครอบครัวตำบลสันนาเม็ง เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 11 แม่กวงใต้ อ่านต่อ >>
1 มิ.ย. 2559 เตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข (ผู้สูงอายุ)ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
27 พ.ค. 2558 คำสั่งเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ที่ 480/2558 อ่านต่อ >>
30 มิ.ย. 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
28 มิ.ย. 2559 อบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยธาราบำบัด อ่านต่อ >>
28 มิ.ย. 2559 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชาวบ้านป่ากล้วย อ่านต่อ >>
27 มิ.ย. 2559 สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข สันนาเม็งทีม อ่านต่อ >>
26 พ.ค. 2559 "พลังในตัวเรา สามารถเปลี่ยนชุมชนได้" โรงเรียน อสม.ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 พ.ค. 2559 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประจำปี 2560-2562 อ่านต่อ >>
25 พ.ค. 2559 ทีมงานตำบลสันนาเม็ง จำนวน 11 คนรับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปฐมภูมิ ในงานนวัตกรรม อ่านต่อ >>
23 พ.ค. 2559 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง คนไข้โรคไม่ติดต่อพบแพทย์ อ่านต่อ >>
19 พ.ค. 2559 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 10 อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2559 เตรียมความพร้อมในการจัดการกับสาธารณภัยหลักสูตร ผู้อำนวยการท้องถิ่น อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2559 บริจาคโลหิต เพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือยามเจ็บป่วย อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2559 พิธีหล่อปิดเศียรพระใหญ่สมเด็จองค์ปฐมองค์ที่ 9 อ่านต่อ >>
4 พ.ค. 2559 แปลงผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ >>
4 พ.ค. 2559 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
3 พ.ค. 2559 กลุ่มรำวงย้อนยุคเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และกลุ่มสตรีแม่บ้านดำหัวคณะผู้บริหาร อ่านต่อ >>
3 พ.ค. 2559 การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนพฤษภาคม อ่านต่อ >>
25 เม.ย. 2559 ประกาศ..ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 อ่านต่อ >>
2 พ.ค. 2559 รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบครั้งที่ 36 และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
28 เม.ย. 2559 การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนเมษายน อ่านต่อ >>
28 เม.ย. 2559 ร่วมงานเลี้ยงอำลาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สันนาเม็ง อ่านต่อ >>
28 เม.ย. 2559 ออกเยี่ยมบ้านสันหลวง ผู้ป่วยท้องเสีย ความดัน และผู้ป่วยหลังการผ่าตัด อ่านต่อ >>
27 เม.ย. 2559 สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุที่ตกค้าง จากการจัดพิธีดำหัวระดับตำบล อ่านต่อ >>
25 เม.ย. 2559 วันเทศบาลของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
24 เม.ย. 2559 พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี วันก่อตั้งหมู่บ้านหลักชัย หมู่ที่ 9 อ่านต่อ >>
22 เม.ย. 2559 สระเกล้าดำหัวท่านผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 อ่านต่อ >>
22 เม.ย. 2559 ประเมินการควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ อ่านต่อ >>
22 เม.ย. 2559 โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบถุงของขวัญให้กับประชาชน อ่านต่อ >>
4 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
29 ก.ย. 2558 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
25 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
7 พ.ค. 2558 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
28 พ.ค. 2558 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
20 เม.ย. 2559 เยี่ยมการลงงานถนนงบพัฒนาจังหวัดเร่งด่วนสายบ้านป่ากล้วย อ่านต่อ >>
20 เม.ย. 2559 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง คนไข้โรคไม่ติดต่อพบแพทย์ตามนัด อ่านต่อ >>
19 เม.ย. 2559 พิธีสระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง นายกฯบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อ่านต่อ >>
19 เม.ย. 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ร่วมสระเกล้าดำหัว สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง อ่านต่อ >>
18 เม.ย. 2559 พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองสันทราย นายอดุลย์ ฮวกนิล อ่านต่อ >>
18 เม.ย. 2559 ครอบครัวเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมสระเกล้าดำหัวแม่อำภา โกชุม อ่านต่อ >>
18 เม.ย. 2559 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปัจฉิมวัยสร้างสุข อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 2559 แสดงความยินดีกับกำนันตำบลหนองแหย่งคนใหม่ อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2559 พิธีทำบุญสืบชะตาและเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ของหมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย อ่านต่อ >>
15 เม.ย. 2559 ขบวนดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
15 เม.ย. 2559 พิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดขบวนดำหัวโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
12 เม.ย. 2559 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
10 เม.ย. 2559 งานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2559 กิจกรรมผู้สูงอายุป่ากล้วยสร้างสุข อ่านต่อ >>
8 เม.ย. 2559 ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลหนองแหย่ง จัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน อ่านต่อ >>
8 เม.ย. 2559 โครงการต้นแบบการพัฒนางานอาหารปลอดภัยในกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
7 เม.ย. 2559 การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ่านต่อ >>
7 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง อ่านต่อ >>
4 เม.ย. 2559 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 อ่านต่อ >>
6 เม.ย. 2559 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สันนาเม็งเกมส์" ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2559 การแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2559 อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) อ่านต่อ >>
15 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อ่านต่อ >>
15 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องแยกสัญญาณเสียง อ่านต่อ >>
15 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงฮอร์น อ่านต่อ >>
15 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง อ่านต่อ >>
5 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล อ่านต่อ >>
28 มี.ค. 2559 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ อ่านต่อ >>
28 มี.ค. 2559 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558-2560 อ่านต่อ >>
29 มี.ค. 2559 การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
28 มี.ค. 2559 ประชุมเตรียมงานดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
28 มี.ค. 2559 ครอบครัวสันนาเม็ง ออกเยี่ยมบ้านร้องบอนเหนือและร้องสัก อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2559 สันนาเม็งเกมส์ เช้าวันอาทิตย์กับกีฬาเปตองที่สู่แดด อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2559 มอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4/2558 อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2559 ตำบลสันนาเม็งรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก อ่านต่อ >>
25 มี.ค. 2559 ตรวจสุขภาพโดยการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ พี่น้องชาวสันนาเม็ง ครั้งที่ 3 อ่านต่อ >>
24 มี.ค. 2559 ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุพ่อหลวงจรูญ มิตรพันธ์ บ้านแม่กวงเหนือ อ่านต่อ >>
24 มี.ค. 2559 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง หมู่ที่ 9 อ่านต่อ >>
24 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านป่ากล้วย อ่านต่อ >>
2 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดหลักปัน อ่านต่อ >>
22 มี.ค. 2559 โครงการคุ้มครองผู้บริการด้านสาธารณสุข อบรม อย.น้อย อ่านต่อ >>
21 มี.ค. 2559 สันนาเม็งเกมส์ ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
21 มี.ค. 2559 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดย ปปช. อ่านต่อ >>
9 มี.ค. 2559 การกำหนดและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2559 พลังของ อสม. อำเภอสันทราย ร่วมกันเดินรณรงค์ประกาศสงครามกับยุงลาย อ่านต่อ >>
18 มี.ค. 2559 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
17 มี.ค. 2559 วันอำลาสถาบันโรงเรียนบ้านหลักปัน และบ้านหลักปันแผนกมัธยม อ่านต่อ >>
20 มี.ค. 2559 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 มี.ค. 2559 อบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2559 สุขสันต์วันเกิด ป.อัง นวพรรณ เนตรคำ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2559 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง อ่านต่อ >>
29 ก.พ. 2559 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
29 ก.พ. 2559 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
10 ก.พ. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ >>
9 มี.ค. 2559 งานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย อ่านต่อ >>
9 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายทำหนังสือถอนเงินประกันสัญญา อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2559 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 1/2559 อ่านต่อ >>
8 มี.ค. 2559 การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพประธาน อสม. อ่านต่อ >>
6 มี.ค. 2559 การอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 มี.ค. 2559 ทำบุญวัดพระบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม อ่านต่อ >>
1 มี.ค. 2559 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านต่อ >>
2 มี.ค. 2559 ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประชาชน สันนาเกมส์ ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
2 มี.ค. 2559 ร่วมอนุโมทนาบุญกับ พระสงกรานต์ โกสฺโล หัวหน้าสำนักปลัด ทต.สันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 มี.ค. 2559 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น อ่านต่อ >>
1 มี.ค. 2559 เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ฟิตเนสเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
29 ก.พ. 2559 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคเสี่ยง อ่านต่อ >>
29 ก.พ. 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 อ่านต่อ >>
28 ก.พ. 2559 เสือสันนาเม็ง เป้าหมายฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 907 ไร่ กับงานเกษตรแห่งชาติ อ่านต่อ >>
26 ก.พ. 2559 ประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ อ่านต่อ >>
28 ก.พ. 2559 นวัตกรรมสร้างสุข โรงเรียนดอกตะล่อม (ผู้สูงอายุ) ของบ้านแม่กวงเหนือ อ่านต่อ >>
26 ก.พ. 2559 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคี 4 เส้า อ่านต่อ >>
18 ก.พ. 2559 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
23 ก.พ. 2559 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
23 ก.พ. 2559 ประชุมชมรม อสม.ตำบลสันนาเม็ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ อ่านต่อ >>
19 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
18 ก.พ. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
18 ก.พ. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 ก.พ. 2559 ยินดีกับความสำเร็จของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็ง กับโครงการเรียนตัดเย็บรองเท้าหนัง อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 2559 ประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 อ่านต่อ >>
18 ก.พ. 2559 ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น อ่านต่อ >>
13 ก.พ. 2559 พิธีทำบุญเปิดอาคารสร้างสุข อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 ก.พ. 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ออกจัดทำแผนชุมชน และให้บริการประชาชน เป็นวันสุดท้าย อ่านต่อ >>
7 ก.พ. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็งพบประชาชน เพื่อจัดทำแผนชุมชน วันที่ 5 อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2559 งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็งพบประชาชน เพื่อจัดทำแผนชุมชน วันที่ 4 อ่านต่อ >>
5 ก.พ. 2559 การประชุมจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง วันที่ 3 อ่านต่อ >>
4 ก.พ. 2559 วันที่ 2 กับการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน อ่านต่อ >>
3 ก.พ. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็งพบประชาชน เพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
2 ก.พ. 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการบริหารงานให้กับนายอำเภอสันทราย หัวหน้าส่วนราชการ อ่านต่อ >>
2 ก.พ. 2559 ประชุมมอบนโยบายให้กับอาสาจราจรของเทศบาลพร้อมมอบกรมธรรณ์ประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฎิบัติงาน อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2559 โครงการอบรมการกระจายอำนาจทางการคลังและงบประมาณสู่ท้องถิ่น อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2559 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง ออกเยี่ยมหมู่ที่ 2 อ่านต่อ >>
31 ม.ค. 2559 ทริปปั่นรอบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านต่อ >>
31 ม.ค. 2559 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสาร์ทกิตยาภรณ์ (หลวงพ่อวัลลภ กิตฺติภทโท) อ่านต่อ >>
30 ม.ค. 2559 กีฬาประชาชนของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
29 ม.ค. 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมโคมตุงล้านนา อ่านต่อ >>
29 ม.ค. 2559 การแข่งขันกีฬาสีชราบาลเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 2559 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 2559 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้ อ่านต่อ >>
27 ม.ค. 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประชาชนของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
25 ม.ค. 2559 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหลักปัน (มัธยมสันนาเม็ง) อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2559 พิธีรับมอบเข็มพระราชทานคุณูปการราชประชาสมาสัย อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 2559 ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 ม.ค. 2559 การประชุมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
18 ม.ค. 2559 โครงการอบรมการกระจายอำนาจทางการคลังและงบประมาณสู่ท้องถิ่น อ่านต่อ >>
18 ม.ค. 2559 สันนาเม็งสร้างสุขกับการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
17 ม.ค. 2559 ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกับทริป 900 ไร่ของ ม.แม่โจ้ และต่อด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ อ่านต่อ >>
16 ม.ค. 2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิง วันที่ 16-17 ม.ค.59 ฟรี อ่านต่อ >>
15 ม.ค. 2559 ร่วมตรวจสอบ การรับมอบรถ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า รีโว้ อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 2559 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง หมู่ 10 บ้านคุรุสภา อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2559 การขุดลอกลำน้ำเพื่อขจัดวัชพืช ผักตบชวา อ่านต่อ >>
7 ม.ค. 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 ม.ค. 2559 การประชุมประธาน อสม.จาก 12 หมู่บ้าน อ่านต่อ >>
11 ม.ค. 2559 เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ ลงพื้นที่บ้านร้องบอน หมู่ที่ 8 อ่านต่อ >>
11 ม.ค. 2559 การประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2559 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย การประกวดรำวงย้อนยุค ในงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" วันเด็กแห่งชาติตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2559 อ่านต่อ >>
8 ม.ค. 2559 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่สันนาเม็งสร้างสุข อ่านต่อ >>
8 ม.ค. 2559 โครงการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ อ่านต่อ >>
7 ม.ค. 2559 คณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบรถจักรยาน เครื่องเขียน ขนม จากผู้ใหญ่ใจดี อ่านต่อ >>
7 ม.ค. 2559 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 ประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลสันนาเม็ง 2559 อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2559 พิธีลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลเชิงดอย กับ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
4 ม.ค. 2559 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 (ผอ.หลักชัย พัฒนเจริญ) และคณะ อ่านต่อ >>
4 ม.ค. 2559 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยจากใจทีมงานหมอครอบครัวตำบลสันนาเม็ง ณ บ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ 7 อ่านต่อ >>
3 ม.ค. 2559 ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ อาทิตย์นี้ทริปเขื่อนแม่กวง อ่านต่อ >>
31 ธ.ค. 2558 ด้วยรักและห่วงใยในความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ในช่วง 7 วันอันตราย อ่านต่อ >>
30 ธ.ค. 2558 สวัสดีปีใหม่ 2559 จากใจคณะผู้บริหาร อ่านต่อ >>
30 ธ.ค. 2558 การประชุม อสม.ประจำเดือนธันวาคม 2558 อ่านต่อ >>
29 ธ.ค. 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 3/2558 อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2558 อวยพรให้กับครอบครัวเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2558 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง คนไข้พบหมอตามนัด อ่านต่อ >>
26 ธ.ค. 2558 สังสรรค์ครอบครัวเทศบาลสันนาเม็ง ส่งท้ายปีเก่าต่อนรับปีใหม่ 2559 อ่านต่อ >>
16 ธ.ค. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร อ่านต่อ >>
17 ธ.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอสันทราย รุ่นที่ 2 อ่านต่อ >>
8 ธ.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ธ.ค. 2558 งานของดีสันทรายประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.58 อ่านต่อ >>
6 ธ.ค. 2558 ซ้อมปั่น Bike for Dad ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2558 ตำบลสันนาเม็งรวมพลังเพื่อหลวงของปวงประชา ร่วมขบวนแห่เครื่องราชสักการะ อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2558 งานวันพ่อแห่งชาติตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
4 ธ.ค. 2558 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 อ่านต่อ >>
3 ธ.ค. 2558 สถานีโทรทัศน์Thai PBS ถ่ายทำการออกกำลังกายของทีมรำวงย้อนยุคเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 ธ.ค. 2558 การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนธันวาคม 2558 อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก Lee Kuan Yew School of Policy, National University of Singapore (NUS) อ่านต่อ >>
1 ธ.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 ธ.ค. 2558 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 2 อ่านต่อ >>
1 ธ.ค. 2558 ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 ธ.ค. 2558 วันเอดส์โลก กับโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อ อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2558 เช้าวันจันทร์กับการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง ของทีมงานหมอครอบครัวตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2558 ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก อบต.หัวทุ่ง อ่านต่อ >>
29 พ.ย. 2558 การซ้อมใหญ่ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
28 พ.ย. 2558 เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา อ่านต่อ >>
26 พ.ย. 2558 ออกเยี่ยมผู้ป่วย ตรวจสุขภาพ แนะนำการดูแลตัวเองและเยี่ยมหญิงหลังคลอด ณ บ้านแม่กวงใต้ หมู่ 11 อ่านต่อ >>
25 พ.ย. 2558 งานประเพณียี่เป็งตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2558 กฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดหลักปัน ต.สันนาเม็ง อ่านต่อ >>
20 พ.ย. 2558 ประชุมอาสาจราจรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
20 พ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 ของอบจ. อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 2558 การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสันนาเม็ง เพื่ออบรมโปรแกรม excel อ่านต่อ >>
18 พ.ย. 2558 ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี นักพัฒนาสังคม อ.ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ อ่านต่อ >>
18 พ.ย. 2558 ระดมสมองกับสันนาเม็งทีม เพื่อพิจารณาหัวข้อวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมการพัฒนาในชุมชน อ่านต่อ >>
18 พ.ย. 2558 การประชุมแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
17 พ.ย. 2558 งานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
16 พ.ย. 2558 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเชิงดอย อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 2558 กีฬาฟุตบอลประเพณี สามัคคีสานสัมพันธ์ ระหว่างทีมรวมท้องถิ่น-ท้องที่ตำบลสันนาเม็ง กับทีมรวมสื่อมวลชน อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 2558 ออกเยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมบ้านร้องบอน และบ้านแม่กวงเหนือ อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 2558 โครงการรักษาความสะอาดภายในองค์กร ชุมชน อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2558 โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 พ.ย. 2558 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณเพื่อกำจัดวัชพืชและผักตบชวา อ่านต่อ >>
8 พ.ย. 2558 ปั่นเพื่อสุขภาพของชมรมเสือสันนาเม็ง เราขึ้นไปเยือนเขื่อนแม่กวงอีกครั้ง อ่านต่อ >>
10 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์แต่งเมือง อู้เมือง อ่านต่อ >>
10 พ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์งานอำเภอยิ้ม 12 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ >>
8 พ.ย. 2558 บรรยายพิเศษเรื่องท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา อ่านต่อ >>
7 พ.ย. 2558 งาน OTOP สันทรายหรรษากับโตโยต้า ล้านนามหาสนุก อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2558 ประชุมเตรียมงานประเพณียี่เป็งตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
5 พ.ย. 2558 การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2558 ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการจาก อบต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อ่านต่อ >>
2 พ.ย. 2558 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่กวงเหนือ อ่านต่อ >>
30 ต.ค. 2558 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2558 ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2558 ออกเยี่ยมบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
28 ต.ค. 2558 งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะตำบลสันนาเม็ง ณ วัดแม่กวง อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 2558 วันออกพรรษา เข้าวัดปฎิบัติธรรม ณ วัดร้องสัก อ่านต่อ >>
25 ต.ค. 2558 ประเพณีสลากภัต หรือตานก๋วยสลากวัดแม่กวง ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
24 ต.ค. 2558 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสันนาเม็ง "เสือสันนาเม็ง" นัดหมายเช้าวันเสาร์ปั่นไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพง อ่านต่อ >>
23 ต.ค. 2558 วันปิยมหาราชอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
22 ต.ค. 2558 เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง วันพฤหัสนี้ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง อ่านต่อ >>
21 ต.ค. 2558 เยี่ยมบ้านพร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แด่ น.ส.ดวงนภา วงศ์แช่มชื่น บ้านธนสาร อ่านต่อ >>
21 ต.ค. 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และ อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุและหญิงหลังคลอด วันนี้ออกเยี่ยมหมู่ที่ 3 เฉพาะบ้านธนสาร อ่านต่อ >>
20 ต.ค. 2558 ต้อนรับ ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
20 ต.ค. 2558 @@ข่าวประชาสัมพันธ์จดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ @@ อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 2558 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานด้วยเครื่อง Fundus camera อ่านต่อ >>
18 ต.ค. 2558 ปั่นปั่นเพื่อสุขภาพ ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพสันนาเม็ง "เสือสันนาเม็ง" อ่านต่อ >>
16 ต.ค. 2558 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเข้า(ไม่)ถึงสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ อ่านต่อ >>
16 ต.ค. 2558 เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยผู้ป่วยในตำบลสันนาเม็ง ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 และ 10 อ่านต่อ >>
15 ต.ค. 2558 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครบ 59 ปี อ่านต่อ >>
14 ต.ค. 2558 ประชุมลูกจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ต.ค. 2558 ประชุมอาสาจราจรของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2558 มอบทุนการศึกษาระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อ่านต่อ >>
6 ต.ค. 2558 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่ระดับที่สูงขึ้น อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2558 วันตำรวจ สภ.สันทราย ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2558 เข้าวัดปฎิบัติธรรมรักษาศีล 5 ปีที่ 7 ณ วัดสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2558 พิธีสถาปนาและมอบสารตราตั้งสโมสรเออร์ลี่แอคท์โรงเรียนบ้านหลักปัน ปี 2015-2016 อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2558 ประชุม อสม.ตำบลสันนาเม็งประจำเดือนตุลาคม อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2558 ออกเยี่ยมบ้าน น.ส.ดวงนภา วงศ์แช่มชื่น บ้านธนสารวิลล่า กับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2558 อบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน รายการเทศบาลพบประชาชน คลื่น 99.50 อ่านต่อ >>
5 ต.ค. 2558 ปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
4 ต.ค. 2558 เสือสันนาเม็ง ปั่นเพื่อสุขภาพ เส้นทางสาย ชม.-ชร.เข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านต่อ >>
2 ต.ค. 2558 ประชุมเชิงปฎิบัติการอาสาสร้างสุข อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2558 งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูพิศวาส ศรีบุรี และคุณครูชูชีพ กาบบัว โรงเรียนบ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2558 ประชุมนักจัดรายการวิทยุชุมชน ในรายการข่าวสารสาระเทศบาลพบประชาชน อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2558 Big cleaning day ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2558 ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนร่วมใจต้านภัยจากไข้เลือดออก โดย อสม.หมู่ที่ 9 อ่านต่อ >>
29 ก.ย. 2558 ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง มอบนโยบายการขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ ภารกิจการมีส่วนร่วมของบุคลากร อ่านต่อ >>
29 ก.ย. 2558 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยวิสามัญที่ 2 อ่านต่อ >>
27 ก.ย. 2558 โครงการปฎิบัติตนอยู่ในศีล สู่ปณิธานความดีปีมหามงคล ธรรมสัญจร อ่านต่อ >>
27 ก.ย. 2558 โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ณ วัดหลักปัน อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2558 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ปั่นไปสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (900 ไร่) อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2558 โครงการครอบครัวปลอดภัย ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ณ วัดคอกหมูป่า อ่านต่อ >>
23 ก.ย. 2558 การประชุมภาคีสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2558 การให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ถึงข้อมูลผังเมืองรวมเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2558 ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 อ่านต่อ >>
22 ก.ย. 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ยและชมรม อสม.ตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2558 ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก อ่านต่อ >>
20 ก.ย. 2558 งานและมอบนโยบายการสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อ่านต่อ >>
18 ก.ย. 2558 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
18 ก.ย. 2558 ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย อ่านต่อ >>
17 ก.ย. 2558 เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยสุขภาพชาวสันนาเม็ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2558 อบรมแกนนำครอบครัวร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกหมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2558 งานวันคล้ายวันเกิด สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2558 งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการของท่านผู้ว่า และรองผู้ว่าฯ อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2558 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านสหกรณ์หัวงาน ต.แม่แฝก อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2558 โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ อ่านต่อ >>
13 ก.ย. 2558 ชมรมคนรักสุขภาพ (เสือสันนาเม็ง) ปั่นเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ >>
12 ก.ย. 2558 โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ณ วัดสันหลวง อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 2558 การประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2558 อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2558 การเลือกประธาน อสม.ทั้ง 12 หมู่บ้าน และเลือกประธาน ชมรม อสม.ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ก.ย. 2558 ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ชมความสวยงามของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านต่อ >>
5 ก.ย. 2558 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ อ่านต่อ >>
4 ก.ย. 2558 ปลูกตะไคร้หอมเพื่อจะนำไปใช้ทำสเปรย์และโลชั่นตะไคร้หอมไล่ยุง ป้องกันไข้เลือดออก อ่านต่อ >>
4 ก.ย. 2558 การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนกันยายน อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2558 การอบรมตามโครงการเชียงใหม่ไม่โกง อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2558 โครงการนวัตกรรมลดเลี่ยงมลภาวะ ลดขยะบ้านป่ากล้วย อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2558 งานขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
1 ก.ย. 2558 โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2558 การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2558 โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยจากไข้เลือดออก อ่านต่อ >>
30 ส.ค. 2558 ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสันนาเม็ง (เสือสันนาเม็ง) อ่านต่อ >>
30 ส.ค. 2558 พิธีทำบุญเปิดศาลาเอนกประสงค์สุสานบ้านแม่กวงใต้ หมู่ที่ 11 อ่านต่อ >>
27 ส.ค. 2558 การจัดเวทีจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 ส.ค. 2558 ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ที่ครบรอบ 46 ปี อ่านต่อ >>
25 ส.ค. 2558 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2558 วันจบหลักสูตรมหาวิชชาลัยอุโมงค์สสร้างพลเมือง อ่านต่อ >>
17 ส.ค. 2558 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าเรียนรู้หลักสูตร "การจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง อ่านต่อ >>
16 ส.ค. 2558 กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2558 ผลงานของกลุ่มเย็บเครื่องหนังตำบลสันนาเม็ง 13-14 ส.ค.58 อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2558 โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2558 ร่วมแสดงความยินดีการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 ที่เปิดอาคารห้องปฎิบัติการ อ่านต่อ >>
14 ส.ค. 2558 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
13 ส.ค. 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
13 ส.ค. 2558 โครงการตัดเย็บกระเป๋าหนังของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2558 วันแม่แห่งชาติตำบลสันนาเม็ง นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ >>
11 ส.ค. 2558 การประชุมประจำเดือนสิงหาคมของ อสม.ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ส.ค. 2558 Bike Chiangmai Thailand 2015 อ่านต่อ >>
7 ส.ค. 2558 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 26 กองพันพัฒนาที่ 3 อ่านต่อ >>
6 ส.ค. 2558 พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีประเพณีวิ่งและเกินจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการเยี่ยมบ้านหมู่ที่ 9 อ่านต่อ >>
4 ส.ค. 2558 เยี่ยมบ้านบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพบ้านผู้ป่วยบ้านแม่กวงเหนือ อ่านต่อ >>
2 ส.ค. 2558 กิจกรรม Bike for Mom ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 ส.ค. 2558 การเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและตั้งปณิธานทำความดีปีมหามงคล อ่านต่อ >>
30 ก.ค. 2558 วันอาฬสาหบูชา กับโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2558 พิธีถวายเทียนพรรษาตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครบ 4 ปี อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2558 โครงการศูนย์สร้างซ่อมเพื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 2558 พิธีทำบุญวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดหลักปัน ต.สันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 ก.ค. 2558 การอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 ก.ค. 2558 โครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ >>
20 ก.ค. 2558 ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านให้ป้าตุ้ย กันทะ อ่านต่อ >>
19 ก.ค. 2558 การอบรมวิชาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์พานพุ่มให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
18 ก.ค. 2558 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
17 ก.ค. 2558 เยี่ยมกลุ่มเย็บกระเป๋าหนังที่ผ่านการอบรมจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 ก.ค. 2558 การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน อ่านต่อ >>
16 ก.ค. 2558 เวทีนำเสนอนวัตกรรมการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
13 ก.ค. 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมอาสาแพทย์แผนไทย อ่านต่อ >>
9 ก.ค. 2558 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ทั้ง 12 ตำบลในอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
7 ก.ค. 2558 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
7 ก.ค. 2558 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
4 ก.ค. 2558 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 ก.ค. 2558 การประชุมคณะผู้บริหาร ปลัด หน.สำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง อ่านต่อ >>
1 ก.ค. 2558 ประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายประจำเดือนกรกฎาคม อ่านต่อ >>
30 มิ.ย. 2558 โครงการเยี่ยมผู้ป่วยและสูงอายุหมู่ที่ 7 คอกหมูป่า อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2558 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด อ่านต่อ >>
29 มิ.ย. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ออกตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดโรงเรียนบ้านหลักปัน แผนกมัธยม อ่านต่อ >>
27 มิ.ย. 2558 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลสันนาเม็ง หมู่ที่ 9 อ่านต่อ >>
26 มิ.ย. 2558 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 2/2558 อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2558 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชนและประชาชนตำบลสันนาเม็งห่างไกลยาเสพติด อ่านต่อ >>
24 มิ.ย. 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พยาบาล นักกายภาพบำบัด อสม.ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 อ่านต่อ >>
21 มิ.ย. 2558 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center อ่านต่อ >>
20 มิ.ย. 2558 โครงการส่งเสริมคนเก่งมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
17 มิ.ย. 2558 1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อคนสันนาเม็งปลูกต้นทองกวาว ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
16 มิ.ย. 2558 อบจ.เชียงใหม่พบประชาชนชาวสันทราย อ่านต่อ >>
14 มิ.ย. 2558 วันที่ 2 ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
13 มิ.ย. 2558 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลสันนาเม็ง (Fix it center) อ่านต่อ >>
12 มิ.ย. 2558 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
11 มิ.ย. 2558 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพของชาวสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 มิ.ย. 2558 นายกเทศมนตรี นำผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และ อสม. เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 อ่านต่อ >>
5 มิ.ย. 2558 เยี่ยมบ้านเชิงบูรณาการ หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง อ่านต่อ >>
4 มิ.ย. 2558 การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน อ่านต่อ >>
24 ก.พ. 2558 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 มิ.ย. 2558 ประชุมประจำเดือนของประธาน อสม.ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
29 พ.ค. 2558 อบรมการใช้พืชปุ๋ยสดบำรุงดิน (ปอเทือง) หว่านและไถกลบบำรุงดิน อ่านต่อ >>
28 พ.ค. 2558 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญที่ 2 อ่านต่อ >>
27 พ.ค. 2558 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
26 พ.ค. 2558 การประชุมประชาคมระดับตำบล อ่านต่อ >>
25 พ.ค. 2558 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 อ่านต่อ >>
22 พ.ค. 2558 คณะผู้บริหาร ประธานสภา เจ้าหน้าที่ อสม.เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อ่านต่อ >>
24 พ.ค. 2558 พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูวีรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดแม่กวง อ่านต่อ >>
22 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์จากสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 พ.ค. 2558 พิธียกครูของกลุ่มรำวงย้อนยุค 6 กลุ่ม ของตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
21 พ.ค. 2558 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 8 ร้องบอน อ่านต่อ >>
15 พ.ค. 2558 การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการมหกรรมผ้าป่ารวมญาติมหากุศล อ่านต่อ >>
15 พ.ค. 2558 รวมน้ำใจชาวสันนาเม็งสู่เนปาล อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2558 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2558 พัน.พัฒนา 3 อ.สันทราย ที่ช่วยเหลือในการแจกกระเบื้องให้กับประชาชน อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ถูกวาตภัย อ่านต่อ >>
1 พ.ค. 2558 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล่าวต้อนรับ คณะทำงานติดตาม เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
30 เม.ย. 2558 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหงาว อ่านต่อ >>
30 เม.ย. 2558 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหงาว อ่านต่อ >>
27 เม.ย. 2558 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง นัดประชาชนเพื่อฟังผลเลือดและพบหมอ อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 2558 ทำบุญสืบชะตาหมู่บ้านหลักชัย ครบรอบการก่อตั้ง 14 ปี อ่านต่อ >>
24 เม.ย. 2558 การอบรมเชิงปฎิบัติการและวางแผน "หมอครอบครัว" ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
31 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายรัฐบาล อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2558 นายก. ทต.สันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อสม. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุหมู่ที่ 10 คุรุสภา อ่านต่อ >>
22 เม.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสันทราย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ อ่านต่อ >>
21 เม.ย. 2558 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน อ่านต่อ >>
19 เม.ย. 2558 ชมรมรักสุขภาพบ้านร้องสัก กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านร้องสัก ดำหัวและขอพรจากคณะผู้บริหาร อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 2558 งานรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ร่วมดำหัวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 2558 วันปี๋ใหม่เมือง ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2558 นายก ทต.สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2558 นายก ทต.สันนาเม็ง ออกมอบกระเบื้อง สังกะสีให้กับประชาชน อ่านต่อ >>
15 เม.ย. 2558 นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ร่วมงานสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ อ่านต่อ >>
13 เม.ย. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชนชาวสันนาเม็งร่วมทอดผ้าป่ารวมญาติมหากุศล อ่านต่อ >>
10 เม.ย. 2558 งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีการแข่งขันลาบ ชมรมสภาเด็กและเยาวชนประกวดก่อเจดีย์ทราย 12 หมู่บ้าน อ่านต่อ >>
10 เม.ย. 2558 งานสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2558 รายการทีวีตะลุยชุมชน ทางช่อง 7 (WETV Chanel) อ่านต่อ >>
8 เม.ย. 2558 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 เม.ย. 2558 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
2 เม.ย. 2558 พิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร อ่านต่อ >>
1 เม.ย. 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี อ่านต่อ >>
1 เม.ย. 2558 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 เม.ย. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
31 มี.ค. 2558 Big Cleaning Day ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
30 มี.ค. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักปันเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มอบเกียรติบัตรให้กับบัณฑิตน้อยรุ่นที่ 3/2557 อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2558 ประชุมเตรียมงานดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2558 โครงการสอนทักษะภาษาต่างประเทศให้กับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
27 มี.ค. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ทำพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
26 มี.ค. 2558 เยี่ยมคารวะ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อ่านต่อ >>
13 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
13 มี.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
20 มี.ค. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็งศึกษาดูงานประเพณีวัฒธรรมของชาวภูไท อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน อบจ.หนองคาย อ่านต่อ >>
17 มี.ค. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ่านต่อ >>
12 มี.ค. 2558 เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 มี.ค. 2558 เช้าวันพฤหัสกับโครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ อ่านต่อ >>
11 มี.ค. 2558 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
10 มี.ค. 2558 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้บริการเจาะเลือด ผู้ป่วยความดันโลหิต หมู่ที่ 1-5 อ่านต่อ >>
9 มี.ค. 2558 ประชุมมอบหมายภารกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ อ่านต่อ >>
6 มี.ค. 2558 พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์วัดแม่กวง อ่านต่อ >>
6 มี.ค. 2558 ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพของชาวสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 มี.ค. 2558 บ่ายวันอังคาร ประชุมประธาน อสม. และเยี่ยมนายบุญศรี ปลิตา ผู้ป่วยจากประทัดระเบิด พร้อมมอบรถจักรยานให้กลุ่มแม่บ้าน อ่านต่อ >>
3 มี.ค. 2558 การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
26 ก.พ. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 ก.พ. 2558 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
23 ก.พ. 2558 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
20 ก.พ. 2558 เช้าวันศุกร์ กับการเติมกำลังใจให้กับผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 2558 เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ อ่านต่อ >>
15 ก.พ. 2558 กีฬาประชาชนประจำปี 2558 ของรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
14 ก.พ. 2558 คืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ก.พ. 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีพิธีสงฆ์ พิธีสืบชะตา การเปิดแพรคลุมป้ายสำนักงาน และเปิดงานของดีตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2558 ทำพิธีย้ายศาลพระภูมิมายังหน้าอาคารสำนักงานหลังใหม่ อ่านต่อ >>
12 ก.พ. 2558 ประกาศเทศบาล อ่านต่อ >>
7 ก.พ. 2558 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2558 ประชาสัมมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อ่านต่อ >>
5 ก.พ. 2558 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย อ่านต่อ >>
4 ก.พ. 2558 ประชาคม หมู่ที่ 1-12 อ่านต่อ >>
29 ม.ค. 2558 การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
27 ม.ค. 2558 ประชุมเตรียมความพร้อมทำบุญเปิดสำนักงานและงานของดีตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
25 ม.ค. 2558 ชาวสันทรายต้อนรับนายอำเภออดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายคนใหม่ อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2558 ประชุมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม อ่านต่อ >>
23 ม.ค. 2558 ท่านอยู่เราอุ่นใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง ชมรม อปท .สันทราย อ่านต่อ >>
22 ม.ค. 2558 หมู่บ้านหลักชัยถวายผ้าป่าและพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานเจดีย์วัดแม่กวง อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 2558 โครงการสงเคราะห์ผูประสบภัยหนาวตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
17 ม.ค. 2558 ได้เวลาดีมีชัย ครอบครัวเทศบาลตำบลสันนาเม็งย้ายที่ทำงานไปยังอาคารหลังใหม่ อ่านต่อ >>
16 ม.ค. 2558 กองตรวจราชการที่ 5 อ่านต่อ >>
15 ม.ค. 2558 ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 2558 ประชุมประจำเดือนของ อสม.ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 2558 การเตรียมงานผ้าป่ามหากุศล ซื้อเครื่องมือแพทย์ อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ่านต่อ >>
13 ม.ค. 2558 สวัสดีปีใหม่ อ่านต่อ >>
10 ม.ค. 2558 วันเด็กแห่งชาติตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2558 สวัสดีปีใหม่ อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2558 เตรียมพร้อม กับการจัดงานวันเด็กตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ม.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 ม.ค. 2558 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
29 ธ.ค. 2557 ขอพรปีใหม่ อ่านต่อ >>
29 ธ.ค. 2557 เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใย อ่านต่อ >>
27 ธ.ค. 2557 งานคาวบอยไนท์ ครบรอบ 11ปี OK Seeds อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2557 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2557 การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2557 มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ พร้อมมอบของที่ระลึกและกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
23 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
19 ธ.ค. 2557 บริการจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
18 ธ.ค. 2557 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็งและการศึกษาดูงาน อ่านต่อ >>
18 ธ.ค. 2557 เยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก อ่านต่อ >>
3 ธ.ค. 2557 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ อ่านต่อ >>
16 ธ.ค. 2557 ประชุมประธาน อสม.จาก 12 หมู่บ้าน อ่านต่อ >>
16 ธ.ค. 2557 ดูแลสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม. ออกเยี่ยมและดูสุขภาพหมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
14 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย หลักสูตรการทำงานเป็นทีม อ่านต่อ >>
13 ธ.ค. 2557 สังสรรค์คนท้องถิ่นเพื่อมิตรภาพ-ปรองดอง ชมรม อปท.สันทราย พบปะสังรรค์ผู้บริหาร สมาชิกสภา ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ อ่านต่อ >>
12 ธ.ค. 2557 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม อ่านต่อ >>
12 ธ.ค. 2557 เช้าวันศุกร์กับโครงการเยี่ยมบ้าน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนชาวสันนาเม็ง เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย อ่านต่อ >>
11 ธ.ค. 2557 มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
11 ธ.ค. 2557 เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
10 ธ.ค. 2557 วันแห่งความสุขของทีมรำวงย้อนยุคเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2557 ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพของชาวสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
8 ธ.ค. 2557 ประกาศ รับสมัคบุคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล อ่านต่อ >>
6 ธ.ค. 2557 การประกวดรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ ในงานประเพณีของดีสันทราย มีนายอำเภอสันทรายเป็นประธาน มีทีมเข้าร่วมประกวด 18 ทีม ร่วมให้กำลังใจทีมจากตำบลสันนาเม็งทั้ง 2 ทีม คือจากบ้านร้องสัก และทีมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2557 ขบวนแห่เครื่องราชสักการะจาก 12 ตำบลเนื่องในงานจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดงานประเพณีของดีสันทราย อ่านต่อ >>
5 ธ.ค. 2557 งานวันพ่อแห่งชาติตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2557 อ่านต่อ >>
4 ธ.ค. 2557 เช้าวันพฤหัสกับโครงการเยี่ยมบ้าน ด้วยรักและห่วงใยสุขภาพชาวสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 ธ.ค. 2557 ด้วยรักและห่วง คณะผู้บริหาร และสมาขิกสภา เจ้าหน้าที่ อสม. นำโดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรี นายสว่าง คะปูคำ ประธานสภา ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก เมื่อ 3 ธ.ค.57 อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2557 ประชุมเตรียมงาน 5 ธันวามหาราชตำบลสันนาเม็ง นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เป็นประธานการประชุมมอบหมายภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ให้กับผู้อำนวยการกอง หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์งาน 5 ธันวามหาราช ประเพณีของดีสันทราย ประจำปี 2557 อ่านต่อ >>
20 พ.ย. 2557 โครงการเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อสม.เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 2557 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลสันนาเม็ง นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 2557 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557 อ่านต่อ >>
23 พ.ย. 2557 ร่วมแสดงความยินดีงานมงคลสมรสของคุณสุธิดา - พ.ต.ดร.เจริญศักดิ์ บุตรชายของ ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายก ทต.หางดง คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน อ่านต่อ >>
23 พ.ย. 2557 โครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ.2557 อ่านต่อ >>
20 พ.ย. 2557 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรี และนายวิทูรย์ กันธะวงค์ รองนายกเทศมนตรี เข้าหารือข้อราชการและแสดงความยินดีกับนายพรเทพ การศัพท์ อ่านต่อ >>
18 พ.ย. 2557 ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ อ่านต่อ >>
17 พ.ย. 2557 ประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
17 พ.ย. 2557 ร่วมแสดงความยินดีกับรายการล้านนามหานคร ครบรอบ 5 ปี สื่อสร้างสรรค์เพื่อคนล้านนาทาง NBT ของคุณษิน บ้านฝาง จัดโบวลิ่งการกุศล ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 2557 ประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2557 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
11 พ.ย. 2557 ทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมกับ อำเภอสันทราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อว่า“โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการ อ่านต่อ >>
8 พ.ย. 2557 งานประเพณียี่เป็งตำบลเมืองเล็น ประจำปี 2557 อ่านต่อ >>
6 พ.ย. 2557 งานประเพณีวันยี่เป็งตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2557 วิถีพอเพียง อ่านต่อ >>
5 พ.ย. 2557 ประชุมประธาน อสม.จาก 12 หมู่บ้าน นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เข้าประชุมหารือในการเพิ่มพูนศักยภาพของ อสม.และการทัศนศึกษาดูงานในเดือนธันวาคม 2557 อ่านต่อ >>
4 พ.ย. 2557 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย โดย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ ประธานชมรมฯ และคณะ ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ดต.ประดิษฐ์ สอาดล้วน อดีตนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ที่เสียชีวิต ณ วัดลวงใต้ อ่านต่อ >>
2 พ.ย. 2557 ทำบุญวันอาทิตย์กับศรัทธา แม่อำภา อ.โสภณ-สวาท โกชุม ศรัทธาบ้านคุรุสภา บ้านหลักปัน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีทอดถวายวัดหลักปัน อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2557 ทำบุญทอดกฐินสามัคคีพี่น้องไทยใหญ่และชาวบ้านหลักชัย หมูที่ 9 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระธาตุเจดีย์วัดแม่กวง ต.สันนาเม็ง อ่านต่อ >>
29 ต.ค. 2557 ประชุม อสม.ตำบลสันนาเม็ง ประจำเดือนตุลาคม มีการเจาะเลือดหาค่าน้ำตาลในเลือดให้กับพี่น้อง อสม. นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต. และนางสวาท โกชุม รองนายก ทต.ได้ชี้แจงข้อราชการ และกิจกรรมงานวันยี่เป็ง อ่านต่อ >>
28 ต.ค. 2557 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai Health อ่านต่อ >>
24 ต.ค. 2557 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล่าวแสดงความยินดีกับนายฐานิศร์ สุดาจันทร์กมล กำนันตำบลสันนาเม็ง ที่ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2557 อ่านต่อ >>
24 ต.ค. 2557 เช้าวันศุกร์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องแอ๋ว วิลาณี (กองคลัง) และน้องติ๊ก สันติชัย (กองช่าง) ที่เข้าสู่ประตูวิวาห์ อ่านต่อ >>
23 ต.ค. 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช หน้าพระบรมรูปพระเจ้าหลวง ร.5 อ่านต่อ >>
22 ต.ค. 2557 ประชุมปรึกษาหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ช่วยใน 8 ชั้น ของโรงพยาบาลสันทราย ขยายเป็น รพ.ขนาด 200 เตียง อ่านต่อ >>
21 ต.ค. 2557 ร่วมงานสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยสุขภาพ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เข้าร่วมงานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยสุขภาพ จัดโดยกลุ่มพลังมวลชนในตำบลสันป่าเปา เพื่อให้ทุกคนได้ใส่ใจดูแลสุขภาพ อ่านต่อ >>
21 ต.ค. 2557 านวันสมเด็จย่า 114 ปี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสมเด็จย่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ่านต่อ >>
18 ต.ค. 2557 บ่ายวันเสาร์กับการฟังเสวนาพิเศษกับ หัวข้อ ประชาคมอาเซี่ยน โอกาสหรือวิกฤติ โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อ่านต่อ >>
18 ต.ค. 2557 วันเสาร์ที่สดใส เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำโดยคณะผู้บริหารและสมาชืกสภา เยี่ยมทายาทสมาชิกของเทศบาล น้องจุ๋มจิ๋ม สำนักปลัด คลอดทายาท ด.ช.พะนาย สุรวิท ทองสนิท อ่านต่อ >>
15 ต.ค. 2557 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย นำโดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง ประธานชมรมฯ นำนายก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ในวันครบรอบวันเกิด อ่านต่อ >>
16 ต.ค. 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2557 งานวันตำรวจ สภ.สันทราย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง ในนาม กต.ตร.สภ.สันทราย ร่วมงาน มีพิธีสงฆ์ พิธีสืบชะตา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจ มอบโล่ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2557 เช้าวันอาทิตย์ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง กล่าวต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์และสภากาชาดไทย ที่ดูงานด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสัตว์เลี้ยง และมีบริการทำหมันสุนัข แมว อ่านต่อ >>
10 ต.ค. 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัด Big cleaning day ทำความสะอาดภายในสำนักงาน รอบสำนักงาน และตกแต่งกิ่งไม้ตามถนน อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2557 บ่ายนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.กระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฎิบัติ Video Conference อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2557 ศรัทธาประชาชนตำบลสันนาเม็ง ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะและทอดผ้าป่าเพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์ตำบลสันนาเม็ง เช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดหลักปัน อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2557 โครงการธรรมสัญจร โดยชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ครั้งที่ 9/2557 เทศบาลตำบลหนองหารเป็นเจ้าภาพ มีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2557 โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ เข้าวัดปฎิบัติธรรมร่วมกับพุทธศาสนิกชนหมู่ที่ 6,9 และ 11 อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2557 เช้านี้ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม และสโมสรโรตารีโนเกีย ประเทศฟินแลนด์ ที่ปรับปรุงห้องเรียน ป.2 ห้องกิจกรรม ห้องน้ำ อ่านต่อ >>
4 ต.ค. 2557 เพื่อนโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ และสามัคคีวิทยาคม ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อธรรมนูญ โรจนรักษ์ พ่อของตู่ กนกวรรณ อ่านต่อ >>
3 ต.ค. 2557 สัมมนาปัญหาผังเมือง ความสำคัญของการวางแผนและจัดทำผังเมืองนำไปสู่การมีส่วนร่วมและการพัฒนางานผังเมืองในอนาคต อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ธรรมสัญจร) อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 10/2557 ณ หอประชุมอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2557 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 ของ อสม.ตำบลสันนาเม็ง เตรียมความพร้อมในภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2557 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อขอกันเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในวันสุดท้ายของงบประมาณปี 2557 อ่านต่อ >>
29 ก.ย. 2557 ภาคบ่าย ประชุมผู้นำในตำบลสันนาเม็ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำทุกกลุ่ม ร่วมมือร่วมแรงก้าวสู่ตำบลน่าอยู่ อ่านต่อ >>
29 ก.ย. 2557 ภาคเช้า ต้อนรับนายก-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ อ่านต่อ >>
26 ก.ย. 2557 ร่วมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 2557 ส่งร่างอันไร้วิญวิญญานของคน 2 วัย คุณเพ็ญนภา โอเลนดอร์ฟ อายุ 48 ปี และน้องณัฐพงษ์ คำกิตติ อายุ 17 ปี อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2557 โครงการประชุมขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 มีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 2557 ประชุมประธาน อสม.จาก 12 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 57 อ่านต่อ >>
23 ก.ย. 2557 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2557 ประชุมคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 2557 ร่วมไว้อาลัยและร่วมฌาปนกิจศพ Mr.Douglas Silberman อ่านต่อ >>
18 ก.ย. 2557 ร่วมส่งดวงวิญญาณน้องมะเหมี่ยว ชมนาถ รุ่งเรืองวงศ์ อายุ 2 ขวบ อ่านต่อ >>
18 ก.ย. 2557 เช้าวันพฤหัสที่สดใส นำพยาบาลและ อสม. เยี่ยมบ้านหมู่ 9 บ้านหลักชัย อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 2557 โครงการธรรมสัญจรของชมรม อปท.สันทราย ครั้งที่ 6 ทต.สันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ พระมหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครก แสดงธรรม ณ วัดสันต้นเปา อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 เปิดสะพานรวมใจกาชาด ร่วมกับเทศบาล ไฟฟ้า ประชาชนที่มีจิตศรัทธา สมทบจัดสร้างสะพานข้ามลำน้ำกวง จุดตลาดสดแม่กวง อ่านต่อ >>
15 ก.ย. 2557 เช้านี้ร่วมงานเปิดการใช้สัญญาณไฟจราจรสี่แยกท่ารั้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด งบประมาณของ อบจ.เชียงใหม่ มีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2557 เตรียมความพร้อมเปิดสะพานกาชาดรวมใจ แม่กวงเหนือ อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2557 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2557 วันจันทร์ที่สดใส ร่วมงานพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2557 โครงการธรรมสัญจรของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย อ่านต่อ >>
5 ก.ย. 2557 แก้ไขปัญหาน้ำเซาะใต้ฝายหนองอึ่ง อ่านต่อ >>
30 ส.ค. 2557 การจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านรักสะอาด เพื่อให้มีรายได้เสริม จัดโดยสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงามและเทศบาลตำบลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
27 ส.ค. 2557 เปิดการอบรมให้ความรู้แพทย์แผนไทย และสมุนไพรให้กับ อสม.ตำบบสันนาเม็ง โดย อ.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ อ่านต่อ >>
26 ส.ค. 2557 สำนักงานเกษตรอำเภออันทราย จัดการอบรมทำกระท้อนลอยแก้ว มะม่วงแช่อิ่ม และมะม่วงกวน ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
22 ส.ค. 2557 นำเสนอข้อมูล ความพร้อม แหล่งเรียนรู้ เพื่อก้าวไปสู่ตำบลสุขภาวะและแม่ข่ายตำบลสุขภาวะ ณ เทศบาลอุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน อ่านต่อ >>
21 ส.ค. 2557 เยี่ยมผู้ป่วยโรคกระดูก โรคหัวใจ บ้านแม่กวงใต้ อ่านต่อ >>
20 ส.ค. 2557 อบรมทบทวนความรู้ อสม.ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2557 อ่านต่อ >>
17 ส.ค. 2557 โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
15 ส.ค. 2557 เยี่ยมบ้าน บ้านคุรุสภา อ่านต่อ >>
12 ส.ค. 2557 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมง จ.ลำพูน อ่านต่อ >>
5 ส.ค. 2557 ด้วยรักและห่วงใยผู้สูงอายุ ถนอมและรักษาดวงตา วันนี้วัดสายตาภาคเช้า ม.1-6 และภาคบ่าย ม.7-12 และรับมอบแว่นตาวันที่ 12 วันแม่แห่งชาติ อ่านต่อ >>
28 ก.ค. 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการกำจัดหอยเชอรี่และส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ อ่านต่อ >>
19 ก.ค. 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการส่งเสริมการทำกระเป๋าหนังให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้ที่สนใจ อ่านต่อ >>
11 ก.ค. 2557 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2557 อ่านต่อ >>
1 ก.ค. 2557 ทำบุญอาคารประชารวมใจ โรงเรียนบ้านหลักปัน อ่านต่อ >>
12 ก.ค. 2557 โครงการคุมกำเนิดทำหมันสุนัข แมว อ่านต่อ >>
6 ก.ค. 2557 การอบรมให้ความรู้สร้างความปรองดองสมานฉันท์รู้รักสามัคคีระดับตำบล อ่านต่อ >>
6 ก.ค. 2557 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2557 อ่านต่อ >>
5 ก.ค. 2557 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 ก.ค. 2557 การอบรมแกนนำสุขภาพครอบครัว อ่านต่อ >>

<< Back