อำนาจหน้าที่ Authority


อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562


     (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

     (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

     (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

     (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

     (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

     (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล