บทความ Article

วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น

1 ก.ค. 2562 อ่านต่อ >>

กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน

20 มี.ค. 2560 อ่านต่อ >>

ท่องเที่ยวในตำบลสันนาเม็ง

การท่องเที่ยวในตำบลสันนาเม็ง

18 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

17 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>

การละเมิด

การละเมิด

1 ส.ค. 2559 อ่านต่อ >>
3 ต.ค. 2559 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านต่อ >>
8 ธ.ค. 2557 วิธีแก้ Virus ซ่อนไฟล์ใน Flash Drive ได้ทุกกรณี 100% อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2557 สาระน่ารู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อ่านต่อ >>