เกี่ยวกับเรา About Us


 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันนเม็ง เป็นเทศบาลตำบลสันนาเม็งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคลล ปัจจุบันฐานะการคลังอยู่ในระดับชั้นเทศบาลขนาดกลาง

1. ขนาดที่ตั้ง
         เทศบาลตำบลสันนาเม็งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลสันนาเม็งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสันทราย โดยระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทรายประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8.95 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้
  • ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
  • ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ตและตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
  • ทิศตะวันออกติดต่อกันตำบลป่าเปา อำเภอสันทรายและตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ต
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
2. ลักษณะภูมิประเทศ
         พื้นที่อยู่ในเขตชานเมือง มีหมู่บ้านจัดสรรมาก และเป็นพื้นที่ๆ มีดินอุดมสมบูรณ์ มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านเหมาะแก่การอยู่อาศัย ทำเกษตร ค้าขาย และการอุตสาหกรรม


เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 
ที่อยู่ : 999 หมู่ที่3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร : 0-5303-8140
โทรสาร : 0-5303-8139
www.sannameng.go.th
Email:sannameng999@gmail.co.th
Facebook : sannameng.go.th