รายละเอียดข่าว News detail


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง 22 มี.ค. 2562

               ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลสันนาเม็งจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


13 พ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
2 พ.ค. 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อ่านต่อ >>
30 เม.ย. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2562 ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ อ่านต่อ >>
1 มี.ค. 2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562 และสมัยประชุมสามัญแรก 2563 อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2562 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>

<< Back